ΛΑΡΙΣΑ. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις…

Η νέα αγορά

Δημοσίευση: 12 Μαρ 2017 15:20
Η Νέα (Δημοτική) Αγορά από ψηλά. Διακρίνεται η προσαρμογή της στέγης να δεχθεί το κτίριο και δεύτερο όροφο, ο οποίος τελικά δεν κατασκευάσθηκε. Η Νέα (Δημοτική) Αγορά από ψηλά. Διακρίνεται η προσαρμογή της στέγης να δεχθεί το κτίριο και δεύτερο όροφο, ο οποίος τελικά δεν κατασκευάσθηκε.

Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά στη Δημοτική ή Νέα Αγορά[1]όπως πολλοί την ονόμαζαν. Δημοτική γιατί ήταν έργο αποκλειστικά δημοτικό, δηλαδή χωρίς καμιά δημόσια οικονομική υποστήριξη και Νέα γιατί οι διάσπαρτες αγορές τροφίμων σε διάφορα σημεία της πόλεως, κυρίως στην οδό Πανός, συνενώθηκαν σε μία κεντρική.

Η κατασκευή της, έργο βασικό για την πόλη κατά τον δήμαρχο Μιχαήλ Σάπκα, συνάντησε μεγάλες δυσκολίες. Θα αναφέρουμε τις βασικές.

--Ολόκληρος ο χώρος της πλατείας ανακτόρων όπου είχε αποφασισθεί να οικοδομηθεί η Νέα Αγορά, είχε καταληφθεί από Μικρασιάτες πρόσφυγες. Καθώς είχαν φθάσει στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών γυμνοί από περιουσιακά στοιχεία, βρήκαν την ευκαιρία και έστησαν στο χώρο της πλατείας πρόχειρα και ευτελή παραπήγματα για να στεγάσουν τα μικροκαταστήματά τους. Η αποπομπή τους από τον χώρο θεωρείτο δύσκολη.

--Η μετακίνηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, παντοπωλεία, κλπ) σε έναν χώρο δεν εύρισκε σύμφωνους τους επαγγελματίες. Η πλειοψηφία όμως του Δημοτικού Συμβουλίου ήθελε να εξαλείψει «πάση θυσία» το αίσχος της οδού Πανός. Στην περιοχή αυτή ήταν συγκεντρωμένα τα περισσότερα απ’ αυτά και καθώς η δυσοσμία κυριαρχούσε λόγω ελλείψεως των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής, ο δρόμος είχε καταστεί «άβατον» για τους Λαρισαίους και αποτελούσε εικόνα ντροπής για το κεντρικότερο σημείο μια ανερχόμενης πληθυσμιακά και οικονομικά πόλεως.

--Η προεργασία κατασκευής της συνάντησε διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια. Επανειλημμένες δημοπρασίες και προσφυγές στη δικαιοσύνη, διαμαρτυρίες συντεχνιακών κλάδων και πολιτικές αντιθέσεις, καθυστερούσαν την έναρξη της κατασκευής. Τελικά υπερίσχυσε η επιμονή του δημάρχου και το 1933 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της, το ισόγειο κτίσμα.

Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν αποσπάσματα από τις χειρόγραφες «Αναμνήσεις» του δημάρχου Μιχαήλ Σάπκα γύρω από τις συνθήκες κατασκευής της Νέας Αγοράς. Γράφει:

«Η Δημοτική Αγορά δεν έχει αποπερατωθεί, είναι ημιτελής. Η μελέτη και το σχέδιόν της προβλέπει την συμπλήρωσίν της και με τον άνω όροφον. Λόγοι οικονομικοί επέβαλον να περιορισθή η οικοδομή μόνον εις τον κάτω όροφον περιλαμβάνοντα τα καταστήματα της εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς, ανερχόμενα εις 56, την κεντρικήν αυτής πλατείαν και τας τέσσαρας μεγαλοπρεπείς εισόδους της. Αλλά και μόνος ο κάτω όροφος εκπληροί τον σκοπόν δια τον οποίον ανηγέρθη και εξυπηρετεί τούτον.

Εις την ανέγερσιν της Αγοράς, προέβημεν δια δύο σοβαράς επιδιώξεις. Πρώτον προς συγκέντρωσιν εις αυτήν όλων των κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, λαχανοπωλείων και άλλων πρατηρίων της πόλεως ίνα εξασκείται αυστηρά η αστυνομική και αγορανομική επίβλεψις εις αυτά χάριν της υγείας της πόλεως και της ακριβούς τηρήσεως των αγορανομικών διατάξεων και η αναγκαία καθαριότης υπό της Δημοτικής Αρχής. Και δεύτερον δια την επαγγελματικήν μόνιμον εγκατάστασιν των παραγκούχων προσφύγων της πλατείας Παλ. Ανακτόρων, όπως καταστώσι και ούτοι οικονομικώς αυτάρκεις δια την επιβίωσίν των και συνάμα σωθή η πλατεία της μελετηθείσης απαλλοτριώσεως και διανομής εις τους παραγκούχους προς εγκατάστασιν μονίμου προσφυγικού συνοικισμού εις την κεντρικωτέραν πλατείαν, με όλας τας αναποφεύκτους συνεπείας δια την πόλιν από υγιεινής, αισθητικής και απόψεως καθαριότητος.

Ταύτα δια της ανεγέρσεως και της λειτουργίας της Αγοράς επετεύχθησαν ήδη. Η άφθονος ύδρευσις ταύτης ήτις επιτρέπει την άνευ φειδούς χρησιμοποίησιν του νερού προς πλύσιν και καθαριότητα αυτής, η πλήρης και τελεία εγκατάστασις συστήματος αποχετεύσεως δι’ υπονόμου μετά ευρεώς σωληνωτού αγωγού παροχετεύοντος τα νερά ταύτης με αρκετήν κλίσιν έξω της πόλεως προς τον Πηνειόν, εξασφαλίζουσι την καθαριότητα και απολύμανσιν ταύτης.

Η Δημοτική Αγορά με τα μεγάλα υπόστεγά της πλάτους τεσσάρων μέτρων καθ’ όλην την έκτασίν της, επιτρέπει εις την πελατείαν της την άνετον και ελευθέραν κυκλοφορίαν υπό τα υπόστεγα των καταστημάτων και κατά τας βροχεράς ημέρας.

Πάντα τα καταστήματα έχουσι υπόγεια ευρύχωρα με οπλισμόν δια μπετόν αρμέ δάπεδα και χωρίσματα. Η σημερινή εκ μπετόν αρμέ στέγη του κάτω ορόφου, αποτελεί το δάπεδον του δευτέρου ορόφου, ο δε σκελετός αυτού θα είναι απλή συνέχεια του σκελετού του κάτω. Ταύτα αποτελούν μεγάλην οικονομίαν. Συμπληρουμένη αύτη δια του δευτέρου ορόφου κατά το υπάρχον σχέδιον θα έχη την εμφάνισιν μεγαλοπρεπούς κτιρίου. Η Δημοτική Αγορά θα είναι η αφετηρία όλων των μεγάλων εθνικών και επαρχιακών οδών. Θα υπάρχουσιν εις τον όροφον τούτον αίθουσαι ευρείαι και πολλά δωμάτια δια γραφεία, ευάερα και ευήλια, δυνάμενα να εξυπηρετήσωσι πολλάς ανάγκας της πόλεως.

Με την προοπτικήν ότι δύναται να αυξήση η κίνησις και ο πληθυσμός της πόλεως, ετοποθετήθησαν εις την αγοράν τριπλαί σειραί πεζοδρομίων, δια των οποίων δύνανται να διευρυνθώσι αι περί την αγοράν οδοί αν παραστή ανάγκη».

Η ζωή της Νέας Αγοράς υπήρξε μικρή, μόλις 45 χρόνια. Το καλοκαίρι του 1978, επί δημαρχίας Αγαμέμνονα Μπλάνα έκλεισε τον κύκλο της και κατεδαφίσθηκε. Η ιδέα της κατεδάφισης είχε ήδη τεθεί από το 1971, περίοδο της επταετίας, αλλά το προεδρικό διάταγμα δημοσιεύθηκε το 1977 και τον Αύγουστο του 1978 υλοποιήθηκε.

Η σημερινή εικόνα αποτυπώνει την Νέα Αγορά από μια διαφορετική οπτική γωνία απ’ ότι την έχουμε συνηθίσει. Η λήψη της έγινε από ψηλά, απεικονίζει την βορειοδυτική γωνία της και χρονολογικά τοποθετείται περί το 1970 περίπου.

 [1]. Βλέπε: Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Η Δημοτική Αγορά, εφ. «Ελευθερία», Λάρισα, φύλλο της 16ης Δεκεμβρίου 2015.

Από τον Νίκο Παπαθεοδώρου

nikapap@hotmail.com

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1