Στον προϋπολογισμό αλλά και στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Λαρισαίων αναφέρθηκε σήμερα ο δήμαρχος Απ. Καλογιάννης, σε συνέντευξη τύπου πλαισιωμένος από τους αντιδημάρχους, Οικονομικών Παν. Νταή και Πολεοδομίας Δημ. Μαβίδη.

Όπως τόνισε ο κ. Καλογιάννης «ο προυπολογισμός του Δήμου για το 2016, ψηφίζεται απο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα προυπολογισμό που συντάχθηκε, έχοντας λάβει υπόψιν μας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας και της Αυτοδιοίκησης.

Η ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει την πολυτέλεια να καταθέτει προϋπολογισµό σε συνθήκες ευηµερίας και για τη σύνταξη του φετινού προϋπολογισµού. Όπως όλοι γνωρίζουµε η χώρα βιώνει µεγάλη οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση.

Μεγάλα τµήµατα της κοινωνίας ζούν ή απειλούνται να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού .

Την περίοδο 2010-2014 τα µέτρα του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής (αύξηση των φορολογικών εσόδων και περικοπή των δαπανών) έφθασαν στο 24,5% του ΑΕΠ (σε ονοµαστικές τιµές του 2009).

Η εκτιµώµενη σωρευτική επίδραση των µέτρων στην οικονοµική δραστηριότητα ήταν -25,7% µετρούµενη ως προς το ΑΕΠ του 2009. Η σηµαντική αρνητική επίδραση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι εφαρµόστηκε ένα ιδιαίτερα βαρύ και εµπροσθοβαρές πρόγραµµα.

Η οικονοµική προσαρµογή της περιόδου 2010-2014 είχε ως αποτέλεσµα την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του προγράµµατος, δηλαδή της µείωσης του ελλείµµατος και της ισοσκέλισης του πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης, και της διόρθωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το µέγεθος, όπως και η ένταση της οικονοµικής προσαρµογής είχε σοβαρές αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η σωρευτική απώλεια της οικονοµικής δραστηριότητας σε όρους πραγµατικού ΑΕΠ, η οποία ξεπέρασε το 25%, πυροδότησε ταυτόχρονα ένα φαύλο κύκλο στη δυναµική του λόγου χρέους/ΑΕΠ της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος αυξήθηκε από 129,7% του ΑΕΠ το 2009 σε 177,1% του ΑΕΠ το 2014. Σε κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Μεταξύ των ετών 2010 και 2014 σηµειώθηκε αύξηση της ανεργίας κατά 14,1 εκατοστιαίες µονάδες .

Κατά το 2015 και η ιδιαιτερότητα της χρονιάς, λόγω των γνωστών γεγονότων, ενέτεινε την οικονομική βεβαιότητα. Αυτή την πραγµατικότητα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση , ο πιο κοντινός προς την κοινωνία θεσµός της Πολιτείας.

Μία Τοπική Αυτοδιοίκηση µε κατά 60% λιγότερους πόρους από το 2010 και µετά και ολοένα λιγότερο ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων , των πρόωρων αποχωρήσεων και της αναστολής των προσλήψεων έως το τέλος του 2016.

Ο προϋπολογισµός έχει, εξ ορισµού, βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Είναι όµως πλέον επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος για την παραγωγική και οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας µε στόχο την επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και την σταδιακή αποκατάσταση της σταθερότητας. Στο επόµενο διάστηµα η ελληνική οικονοµία θα εισέλθει σε µια διαδικασία σηµαντικών µεταρρυθµίσεων µε µια σειρά δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Η διαδικασία προσαρµογής δεν θα είναι εύκολη αλλά θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια σύγχρονη ελληνική οικονοµία απαλλαγµένη από τις παθογένειες του παρελθόντος .

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ -ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαµφισβήτητα δύσκολη, η βούληση του ∆ήµου, η οποία εκφράζεται µέσα από τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισµού έτους 2016, είναι η ευκαιρία να σταθεί ο ∆ήµος αρωγός στους δοκιµαζόµενους πολίτες µε την παροχή ενός κοινωνικού διχτύου ασφαλείας µε δράσεις και έργα που θα είναι περισσότερο αποτελεσµατικά και επωφελή για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Κεντρικό γνώρισμα του είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικό και ρεαλιστικό προυπολογισμό, ο οποίος θα εκτελεστεί στο σύνολό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προυπολογισμός του 2015 υλοποιείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και πάνω από την δέσμευση του 90%, που είχαμε θέσει ως στόχο.

Μέσα από εφαρµογή του προϋπολογισµού αυτού η δηµοτική αρχή στοχεύει :

Στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , µέσα από τις πολιτικές ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την απαλλαγή ή την µεγάλη µείωση των δηµοτικών τελών που ήδη έχουµε υλοποιήσει καθώς και το πάγωµα των δηµοτικών ανταποδοτικών τελών για όλους.

Επιδίωξή της ∆ηµοτικής Αρχής είναι αφενός να µην επιβαρύνει τους δηµότες µε αυξήσεις τελών, φόρων ή επιβολή νέων και αφετέρου να διαθέτει κονδύλια για την υποστήριξη των ιδιαίτερα οικονοµικά αδυνάτων συµπολιτών µας, µέσω κοινωνικών δράσεων που αναλαµβάνει.

Στην απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δοµών του ∆ήµου , έστω και αν για κάποια προγράµµατα που µέχρι σήµερα χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή και άλλες πηγές , διακοπεί η χρηµατοδότησή τους.

Στην εξοικονόµηση πόρων και την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µε στόχο την συνεχή µείωση, µέσω νέου σχεδιασµού, των λειτουργικών δαπανών και την διάθεση των κονδυλίων που θα εξοικονοµήσουµε, ιδιαίτερα σε απαραίτητα έργα συντήρησης των υποδοµών της πόλης.

Στην ενεργοποίηση των πολιτών µέσω των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων στα πλαίσια της πρότασης για αλλαγή των σχέσεων µεταξύ τοπικής εξουσίας και πολιτών, µε στόχο να αποκτήσουν οι πολίτες ενεργό ρόλο στον καθορισµό και την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της συµµετοχικής διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισµού σε επίπεδο δηµοτικών διαµερισµάτων.

Για πρώτη φορά φέτος, και στο πλαίσιο του συμμετοχικού προυπολογισμού, ο Δήμος Λαρισαίων, αποφάσισε την κατανομή 12.000 ευρώ σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση μικρών έργων, που θα υλοποιηθούν μετά από προτάσεις των συμβουλίων. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων είναι δεσμευτική για τη δημοτική αρχή.

Στην αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής και λειτουργίας των υπαρχουσών δοµών της Κοινωνικής Πολιτικής και στην δηµιουργία νέων. Όχι µόνο διατηρούµε όλες τις κοινωνικές δοµές των προηγούµενων ετών, αλλά τις ενισχύουµε µε τη δηµιουργία νέων, όπως η ίδρυση του Υπνωτηρίου Αστέγων µε τον απαραίτητο νέο εξοπλισµό του, την δηµιουργία της νέας δοµής για την υλοποίηση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος ‘’ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ )».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

«Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για το 2016, περιλαμβάνει έργα ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6, 3 εκατ. αφορούν έργα από ιδιους πόρους.

Εννοείται ότι ο Δήμος προετοιμάζεται και θα συνεχίζει να ετοιμάζεται ενόψει του ανοίγματος του νέου ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς από το έλεγχο κεφαλαίων.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως σε έργα οδοποιίας, συντηρήσεων και ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης, στο κέντρο και τις συνοικίες, η οποία είχε μείνει ασυντήρητη για πολλά χρόνια. Εκτός των βελτιώσεων της κατάστασης της πόλης, το πρόγραμμα εστιάζεται σε έργα εντάσεως εργασίας, συνεχιζοντας έτσι το σχεδιασμό του 2015.

Βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι σε μια τριετία να ολοκληρωθούν έργα όπως αυτά της οδοποιίας και με την πάροδο της 3ετίας να μείνουν μόνο οι συντηρήσεις.

Δημοπρατήθηκε ήδη το έργο της διαμόρφωσης τμήματος του κτιρίου του Κληροδοτήματος Καρανίκα (απέναντι από το Δημαρχείο), με προυπολογισμό ύψους 560.000 ευρώ.

Στο κτίριο, όταν διαμορφωθεί θα στεγαστούν υπηρεσίες και δομές του Δήμου.

Επίσης, το 2016 θα είναι η χρονιά που ο Δήμος θα ξεκινήσει μεγάλο πρόγραμμα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα στον οδοφωτισμό, με την υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο. Τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, οπότε θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου».

 

Για περισσότερους από δέκα   λόγους η Δημοτική Παράταξη «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», με επικεφαλής τον Έκτορα Νασιώκα, θα καταψηφίσει τον νέο προϋπολογισμό του Δήμου. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα η Διοικούσα Επιτροπή της Παράταξης στη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίαση της. Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής «ο προϋπολογισμός του 2016 συντάχθηκε και θα υλοποιηθεί σε μια περίοδο δύσκολης οικονομικής κατάστασης για τη Χώρα και τους πολίτες με φανερές τις συνθήκες πολιτικής αστάθειας και πόλωσης. Η κυβέρνηση αφού μαξιμαλιστικά πρώτα οδήγησε τη χώρα στα capitolcontrols και   κοντά στον απόλυτο γκρεμό , στη συνέχεια ανέκρουσε πρύμνα υπογράφοντας το πιο δύσκολο μνημόνιο για τους ήδη ανήμπορους πολίτες, ως απόρροια κυρίως της άφρονης πολιτικής της . Όπως είναι φυσικό αυτή η κατάσταση θα επιδεινώσει έτι περαιτέρω τα ήδη δύσκολα οικονομικά του Δήμου μας.

Στα πλαίσια αυτά ο προϋπολογισμός του 2016, ένας πλασματικός προϋπολογισμός που   πρόκειται να αναθεωρηθεί πολλές φορές στην διάρκεια του έτους , όπως έγινε άλλωστε και στον προϋπολογισμό του2015 , αποτελεί τον καθρέπτη της πολιτικής της πλειοψηφίας στο Δήμο.

Η «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» καταψηφίζει τον προϋπολογισμό και μαζί με αυτό καταψηφίζει την πολιτική της Δημοτικής Αρχής όπως αυτή καταγράφηκε στο διάστημα από τον Σεπτέμβρη του 2014 μέχρι και σήμερα γιατί :

 1.       Δεν άλλαξε τίποτα στο Δήμο, δεν καταγράφηκε καμία δυναμική , ούτε εμφανίστηκε κανένα όραμα που θα μας οδηγούσε στο μέλλον σε έναν σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο . Ακολουθήθηκε η πεπατημένη από μια Δημοτική Αρχή μάλιστα που ήλθε στα πράγματα επαγγελλόμενη τη μεγάλη αλλαγή και την κάθαρση.
 2. Παρατηρείται εικόνα εγκατάλειψης αντί για τη συντήρηση και τη λειτουργία των μεγάλων και των μικρών έργων που παρέλαβε , όπως π. χ. το πάρκο στο ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ
 3. Για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους και στις πλατείες όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της πόλης προς τις συνοικίες, με τις λακκούβες , τις παγίδες , τα τραπεζοκαθίσματα και τα παρανόμως       παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
 4. Για την κατάσταση στην πόλη σε σχέση με το επίπεδο καθαριότητας και την κατάσταση των κάδων αποκομιδής των σκουπιδιών .
 5. Για τα μεγάλο κόστος της πολιτικής διακυβέρνησης του Δήμου( αντιδήμαρχοι πρόεδροι οργανισμών και Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικοί γραμματείς και Σύμβουλοι       επιχειρήσεων). Υπάρχει πληθώρα πολιτικών θέσεων που αμείβονται. Η συνολική επιβάρυνση των οικονομικών του Δήμου, σε μια περίοδο ισχνών Αγελάδων, από αυτή την αιτία για το 2015 ήταν τουλάχιστον ανάλογη της επιβάρυνσης του 2014 .
 6. Για το πολυέξοδο του φακέλου       διεκδίκησης της πολιτιστικής πρωτεύουσας του 2021.
 7. Για την ουσιαστική έλλειψη κάθε παρέμβασης στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα , της αγροτικής παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών, τη δυσκολία συντήρησης των αγροτικών δρόμων και από τη θέση της Δημοτικής Αρχής για την προώθηση των έργων του Αχελώου μέχρι την φορολόγηση των αγροτών.
 8. Για την ταύτιση της πλειοψηφίας με ιδεοληπτικά σύνδρομα του τύπου «Δεν πληρώνω »ή « της κρατικοποίηση των διοδίων και των εθνικών δρόμων», όπως όλα αυτά καταγράφηκαν σε ψηφίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο την ίδια περίοδο.
 1. Για την έλλειψη επιχειρησιακής ετοιμότητας του Δήμου και προετοιμασίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και για τη μη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των πάνω από εκατό μηχανικών του Δήμου που κατά την άποψη μας υποαπασχολούνται . Ακόμη για την έλλειψη κάθε παρέμβασης για βελτίωση του επίπεδου των υπηρεσιών του Δήμου, παρότι ο ίδιος ο Δήμαρχος αναγνώρισε πριν από ένα χρόνο ότι υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών.
 2. Για τα σίδερα που παραμένουν στον Λόφο του Φρουρίου. Για την μη αναβάθμιση της λειτουργίας των δομών κοινωνικής παρέμβασης. Για τον τρόπο που συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ και για πτυχές πολιτικής της Επιχείρησης, όπως αυτή υλοποιείται από το Δ. Σ. και για πολλά άλλα..»

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας διοργανώνει διάλεξη που θα λάβει μέρος στα πλαίσια της εκδήλωσης «Πανόραμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής». Ομιλητές αυτή τη φορά θα είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο Office Twenty Five Architects. Η διάλεξη έχει τίτλο «Συλλογική αρχιτεκτονική» και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο ΟΥΗΛ (Ανθίμου Γαζή & Κουμουνδούρου) Λάρισας

Η προσέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόσκληση σε συνάντηση με θέμα τη δημιουργία Μαθητικού Στεκιού στη Λάρισα απευθύνει σε εκπροσώπους των Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων της Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου, ο Δήμος Λαρισαίων και ειδικότερα ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεολαίας κ. Αλέξης Μπατζιανούλης.

Ειδικότερα, στην σχετική πρόσκληση αναφέρονται τα εξής :

«Αγαπητοί μαθητές, σας στέλνω την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία Μαθητικού Στεκιού στην πόλη μας. Στόχος της πρότασής μας είναι να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας.

             Αγαπητοί μαθητές, σ' αυτή τη γενικότερη προσπάθειά μας εντάσσεται και η δημιουργία του Μαθητικού Στεκιού. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μαζί σας ένα χώρο για σας, τους μαθητές.

Αυτός ο χώρος ελπίζουμε ότι θα καλύψει κάποιες από τις ανάγκες σας.

Συγκεκριμένα :

1.Χώρο συνάντησης, διαλόγου και επικοινωνίας των μαθητών των Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης. Από αυτό το χώρο θα μπορούν να αρχίζουν μια σειρά από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των μαθητών και των Μαθητικών Κοινοτήτων τους που οι ίδιοι θα αποφασίζουν .

2.Χώρο δημιουργικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στόχος η δημιουργία ομάδων μαθητών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Συγκεκριμένα :

α.Μουσικά σχήματα

β.Θεατρικές ομάδες

γ.Ομάδες χορού

δ.Ομάδες κινηματογράφου, video, φωτογραφίας

ε.Ομάδες εικαστικών

στ.Λογοτεχνικοί Όμιλοι

ζ.Ομάδες για μοντέλα κατασκευές, μαστορέματα .

 

3.Χώρο επιστημονικής έρευνας στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες. Η μελέτη των φαινομένων της σύγχρονης πραγματικότητας που τους απασχολούν και επηρεάζουν τη ζωή τους.Στόχος η εύρεση των αιτιών που τα προκαλούν ,η διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα θέματα: Περιβάλλον, εγκληματικότητα και βία, ναρκωτικά, εκπαίδευση ,διαπροσωπικές σχέσεις ,αθλητισμός ,τέχνη ,ψυχαγωγία .

4.Ανέβασμα του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών με τη διοργάνωση διαλέξεων - συζητήσεων , μαθημάτων ,μορφωτικών προγραμμάτων σε τηλεόραση , διαδίκτυο κλπ.

     5.Ψυχαγωγία ,επαφή με τα έργα της παγκόσμιας καλλιτεχνικής δημιουργίας:

α.Λογοτεχνία

-   Βιβλιοθήκη

-   Αφιερώματα σε λογοτέχνες

-   Εκθέσεις βιβλίου

β.Κινηματογράφος

-   Κινηματογραφικές προβολές

-   Οργάνωση Λέσχης

-   Μαθήματα Κινηματογράφου

γ.Μουσική

 

-   Διοργάνωση συναυλιών

-   Στούντιο μουσικής

-   Δισκοθήκη

         Αγαπητοί μαθητές, όλες οι παραπάνω δραστηριότητες αναφέρονται ενδεικτικά.

Σας Προσκαλώ σε δημιουργικό διάλογο. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις.

Ελπίζω ότι στο διάλογο θα συμμετάσχουν Ο Λ Ο Ι οι μαθητές .»

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου το πρωί (08:30 – 12:30) θα υλοποιηθεί το σεμινάριο Βασική υποστήριξη Ζωής & αντιμετώπιση πνιγμονής σε Παιδιά στο Μύλο του Παππά (κεντρικό κτίριο στο ισόγειο) στη Λάρισα. Το σεμινάριο υλοποιείται στα πλαίσια της συνεργασίας της Επι.Ζω. με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Το σεμινάριο «Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αντιμετώπιση Πνιγμονής σε Παιδιά», αφορά στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες, για την εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) & Αντιμετώπισης Πνιγμονής σε Παιδιά, σε περιπτώσεις καρδιακής – αναπνευστικής ανακοπής & απόφραξης του αεραγωγού από ξένο σώμα, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αναζωογόνησης σε παιδιά.

Απευθύνεται σε Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Προσωπικό παιδικών σταθμών, Υγειονομικούς, Μέλη εθελοντικών διασωστικών ομάδων κτλ.

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 4 ώρες, και περιλαμβάνει:

α). Εισαγωγική διάλεξη για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αντιμετώπιση πνιγμονής σε Παιδιά.

β). Επίδειξη δεξιοτήτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και απόφραξης του αεραγωγού από ξένο σώμα (σενάριο σε πραγματικό χρόνο).

γ). Πρακτική εξάσκηση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και απόφραξης του αεραγωγού σε εκπαιδευτικά προπλάσματα (κούκλες) Παιδιού, Νηπίου και Βρέφους, σε ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευομένων.

Το τελικό κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 20 ευρώ / άτομο και περιλαμβάνει το εγχειρίδιο του σεμιναρίου, το έντυπο υλικό (πρόγραμμα, στυλό, καρτελάκι κτλ), το πιστοποιητικό συμμετοχής (Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα), το catering (καφέ, χυμούς ή αναψυκτικά και snacks), τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και λοιπά έξοδα.

Το κόστος συμμετοχής για τα σεμινάρια καταβάλλεται στην τράπεζα EUROBANK στο λογαριασμό 0026.0398.13.0200230710 (δικαιούχος Επι.Ζω.). Απαραίτητα στο καταθετήριο πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του καταθέτη, η Ημερομηνία του σεμιναρίου που επιθυμεί να παρακολουθήσει καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης μπορεί να γίνει απευθείας καταβολή του ποσού στα γραφεία της Επι.Ζω. στην οδό Κουμουνδούρου 30 & Ανθίμου Γαζή (2ος Όροφος, 09:00 – 14:00).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στα 6975.324.920 & 6989.894.196, στο email: info@epizo.grστο facebook.com/EpiZo.epimorfosizois, ή στοwww.epizo.gr

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με το ΚΕ.Θ.Ε.Α.- ΕΞΟΔΟΣ και το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα : «Ναρκωτικά στο Σχολείο; Μετασχηματίζοντας την ανησυχία σε Πρόληψη», την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7μ.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Σχολείο και Χρήστες Ναρκωτικών» του Π.Κουτρουβίδη.

Ομιλητές :

 

Π.Κουτρουβίδης, Καθηγητής - Σύμβουλος σε προγράμματα σπουδών Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Συγγραφέας.

 

Ε.Αναστασοπούλου, Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

 

Δ.Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

 

Ε.Κουφάκη, Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Λάρισας.

 

Σ.Μπουντής, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνος Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Συντονιστής:

Γ.Τράντας, Δημοσιογράφος, Διευθυντής 2ου Σ.Δ.Ε.

Την επόμενη μέρα 12-12-2015 θα ακολουθήσει βιωματικό σεμινάριο με θέμα : «Από τη σχολική αποτυχία στη σχολική επανένταξη», διάρκειας 3 ωρών

(10:00-13:00μ.μ.) στην αίθουσα του εναλλακτικού σχολείου του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Λάρισας. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων , της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης, (χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για το πρόβλημα της χρήσης).

Ακόμη, απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται σε άλλες εκπαιδευτικές δομές (Μεταλυκειακή ή Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση , Εκπαίδευση Ενηλίκων κλπ).

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης .

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 08-12-2015 στα τηλέφωνα : 2410-251853 (πρωινές ώρες) και 6932578888 (απογευματινές ώρες).

*Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» στο σήμο Λαρισαίων σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ την Παρασκευή 04/12, η δημοτική αρχή “πρώτη φορά αριστερά” δεν μπόρεσε να κρύψει για ακόμη μία φορά την πρόθεσή της το επόμενο διάστημα να προβεί σε εκτεταμένες διακοπές νερού στα λαϊκά νοικοκυριά που οφείλουν.

Έφερε λοιπόν στην εν λόγω συνεδρίαση αναλυτικότατη εισήγηση – ενημέρωση με τα οφειλόμενα ποσά έως και το 2014 ύψους 2.050.341,15 ευρώ μόνο για την πόλη της Λάρισας και ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού έβαλε στο ίδιο τσουβάλι τη λαϊκή οικογένεια με τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη περιοχή και οφείλουν στη ΔΕΥΑΛ, επανέλαβε την πρόθεσή της να τηρήσει προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. για διακοπή νερού μετά από τρεις οφειλόμενους λογαριασμούς.

Το «τσουβάλιασμα» που επιχειρείται από πλευράς δημοτικής αρχής ΣΥΡΙΖΑ κ.α. εξισώνοντας τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών με εκείνες των μεγαλοεπιχειρηματιών, έχει σκοπό να κρύψει την βαθιά ταξική πολιτική που ακολουθείται από την δημοτική αρχή Λάρισας υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος του λαού της πόλης. Γεγονός που ενισχύεται και από την άρνησή της να δώσει στον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δ.Σ., επικαλούμενη φαιδρότητες, τις καταστάσεις με τους μεγαλοοφειλέτες –επιχειρηματικούς ομίλους, κάνοντας στην ουσία τις «πλάτες» σε όλους αυτούς.

Αυτές οι μεθοδεύσεις φανερώνουν τον πραγματικό αντιλαϊκό προσανατολισμό της δημοτικής αρχής και στον τομέα του νερού, που το αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα και όχι σαν κοινωνικό αγαθό, παρά τις τυμπανοκρουσίες για πολιτική με «κοινωνικό πρόσημο» που “θα μας πάρουν τα αυτιά” ενόψει και της συζήτησης του προϋπολογισμού στο Δήμο. Ένα δείγμα αυτής της περιβόητης «κοινωνικής πολιτικής» της δημοτικής αρχής Λάρισας, είναι και οι 13.501 περιπτώσεις διακοπών, σφραγίσεων και αφαιρέσεων υδρομέτρων που συντελέστηκαν για το 2014.

“Μυρίζει” διακοπές λοιπόν στα λαϊκά νοικοκυριά της Λάρισας, αλλά και στις δημοτικές κοινότητες που έχουν περάσει στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΛ. Πάλι θα την πληρώσουν τα συνήθη «υποζύγια», στις πλάτες των οποίων έχει στηριχθεί διαχρονικά η ευρωστία της επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά η δημοτική αρχή μεθοδεύει “ανάθεση αποκλειστικών εργασιών” σε εξωτερικά συνεργεία, στα πρότυπα της ΔΕΗ, με πρόσχημα την αδυναμία προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, ελέω μνημονιακών δεσμεύσεων, που όμως στηρίζει και ενισχύει με κάθε τρόπο, πιστή στο μονόδρομο της Ε.Ε. – κεφαλαίου.

Ενδεικτικό όλων των παραπάνω είναι οι προγραμματισμένες προσλήψεις των 8μηνων που θα ζητήσει η ΔΕΥΑΛ για φέτος από το υπουργείο, οι οποίες θα είναι βάσει του μνημονιακού νόμου 4257/14, που επιτρέπει προσλήψεις ορισμένου χρόνου μόνο εις βάρος ανταποδοτικών τελών, δηλαδή με επιβάρυνση των δημοτών.

Προειδοποιούμε την δημοτική αρχή Λάρισας, ότι θα βρει μπροστά της το οργανωμένο ταξικό κίνημα και τις Λαϊκές Επιτροπές στις γειτονιές, αν τολμήσει να εξαπολύσει κυνηγητό σε λαϊκές οικογένειες. Δεν θα επιτρέψουμε καμιά διακοπή νερού σε λαϊκή οικογένεια, σε κανέναν άνεργο, χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο, που δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του νερού. Ταυτόχρονα απαιτούμε να παγώσουν οι οφειλές στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΛ και οι διακανονισμοί για τα λαϊκά νοικοκυριά. Να μειωθούν 50% τα τιμολόγια για τους απλήρωτους, τους άνεργους, τους περιστασιακά και μερικά απασχολούμενους, τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στις λαϊκές οικογένειες(4μελη) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

Επίσης αγωνιζόμαστε για :

 • Λήψη μέτρων άμεσης είσπραξης οφειλών μεγαλοοφειλετών (πχ επιχειρηματικοί όμιλοι, εταιρίες ΑΕ, ).
 • Άμεση κατάργηση του ειδικού τέλους 80%, που μαζί με το ΦΠΑ διπλασιάζει το τιμολόγιο του νερού.
 • Να καταργηθεί το τέλος επανασύνδεσης των 10 ευρώ για όσους καταναλωτές τους έγινε διακοπή λογαριασμού.
 • Να καταργηθεί το χαράτσι των 5 ευρώ που επιβλήθηκε από την ΔΕΥΑΛ σε κάθε σπίτι στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης για την αποχέτευση.
 • Ενιαίο Κρατικό φορέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας μας, τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης να χρηματοδοτούνται από το κράτος και η τιμή του πόσιμου νερού να είναι στο ύψος του κόστους για κάθε πόλη και τοπική κοινότητα.
 • Το νερό να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, η αξιοποίηση να σχεδιάζεται, να υλοποιείται και να ελέγχεται με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών".

Μια ακόμη εκδήλωση για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες διοργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο “Σ. Ζιαζιά” - Χαραυγή (Τέρμα Ροδόπης).

Η Χρυσάνθη Τσιαμπαλή, εκπαιδευτικός – συγγραφέας της παιδικής λογοτεχνίας θα μιλήσει με θέμα «Εμπνέοντας στα παιδιά την αγάπη για τα λογοτεχνικά βιβλία». Η συστηματική επαφή του παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο, αποτελεί αδιαμφισβήτητη ανάγκη. Ποιοι είναι οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία; Ποιους τρόπους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ώστε να επέμβουν στη διαμόρφωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς των παιδιών και να ενισχύσουν τη διάθεσή τους για ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων; Τι είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε και τι να αποφεύγουμε στην προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε μικρούς αναγνώστες; Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα γίνουν προτάσεις για εκδηλώσεις με ποικίλα θέματα , ώστε το Πνευματικό Κέντρο να γίνει χώρος συνάντησης και επικοινωνίας των κατοίκων της συνοικίας .

Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πρόγραμμα « Η πόλη που μαθαίνει », καλούνται οι γονείς , οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της περιοχής, καθώς και όλοι οι δημότες που ενδιαφέρονται για το καλό βιβλίο . Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα ξεναγηθούν στη βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου , η οποία λειτουργεί ως παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από Δευτέρα ως Παρασκευή, 3 – 9 μ.μ.

Για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των δημοτών από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων γνωστοποιείται ότι η διάθεση των θάμνων προς τους δημότες έχει ολοκληρωθεί. Παραμένει ακόμα προς διάθεση μόνο ένας μικρός αριθμός δένδρων. 

 

Μέρες με αλληλεγγύη πολιτισμό, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Αυτό το πνεύμα διαπνέει και διαπερνά τις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Λαρισαίων για την φετινή περίοδο των Χριστουγέννων. Πρόκειται για ένα πλέγμα, διαφορετικών εκδηλώσεων – που σχεδόν όλες οι συμπολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν δωρεάν - που αποτυπώνουν εν μέρει και την γενική οπτική της δημοτικής αρχής για τη σχέση του Δήμου με τους συμπολίτες. Ετσι το μήνυμα του Δήμου είναι «Μαζί με αλληλεγγύη και αισιοδοξία ξαναχτίζουμε την πόλη μας και τη ζωή μας.»

Ειδικότερα, ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ;oπου στην στην πόλη καθημερινά, θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, κάθε είδους, στους χώρους Πολιτισμού (Μύλος, ΟΥΗΛ, Σκηνή Μπαλέτου, Κουκλοθέατρο, Μουσείο Κούκλας, ΔΩΛ κλπ), αλλά και σε δρόμους, πεζόδρομους και πλατείες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αφορούν στα παιδιά. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με δημιουργικές ομάδες και καλλιτέχνες της πόλης από τους πολιτιστικούς οργανισμούς του δήμου, όπως το Δημοτικό Ωδείο, ο Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, η Δημοτική Πινακοθήκη, το Λαογραφικό Μουσείο, αλλά και το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, το Γαλλικό Ινστιτούτο, η ομάδα εμψύχωσης “Έκφραση”, ο πολιτιστικός χώρος “Χορίαμβος”, η “Δημιουργική Πόρτα”, ωδεία και ορχήστρες της πόλης κλπ. Επίσης Θα επαναληφθούν καινοτόμες δράσεις που εγκαινιάστηκαν πέρσι με μεγάλη επιτυχία, όπως οι Μουσικές στο δρόμο, οι Διανυκτερεύσεις στα Μουσεία, η γωνιά του Παραμυθιού, ενώ τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων θα κάνει πρεμιέρα ο Κουκλοθίασος Τιριτόμπα με τη “Χαλβαδένια”.

Εκτός όμως από τις πολιτιστικές δράσεις, ο Δήμος οργανώνει και άλλες ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές πρωτοβουλίες.

 

Μαζί στις γιορτές παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες των γειτονιών

Σημαντική και γεμάτη ανθρωπιά είναι και η πρωτοβουλία που με τη συνάντηση της πρώτης και της τρίτης ηλικίας της πόλης μας, αφού σε κάθε περιοχή, τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου θα επισκεφθούν τα ΚΑΠΗ της ίδιας περιοχής -γειτονιάς, όπου παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, θα συναντηθούν για να χαρούν και να γιορτάσουν μαζί.

Επίσης, ενδιαφέρουσα θα είναι η εκδήλωση «Ο Αι – Βασίλης έρχεται», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στην 110 Πτέρυγα Μάχης, και στην οποία θα συμμετάσχουν τα παιδιά των οικογενειών που στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μαζί με τα παιδιά του 20ου Παιδικού Σταθμού.

Συνάντηση Πολιτισμών

Ξεχωριστή είναι η και η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Δήμος Λαρισαίων για τη «Συνάντηση των Πολιτισμών». Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Δεκεμβρίου, στην Κεντρική Πλατεία, τα περίπτερα του «Παραδοσιακού Χωριού» θα φιλοξενήσουν τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε κοινότητες άλλης εθνικότητας, με στόχο να μας γνωρίσουν τα έθιμα, στοιχεία του πολιτισμού τους και με αφορμή τις γιορτές, να δώσουμε το μήνυμα αλληλοκατανόησης και ανεκτικότητας, μακριά από διακρίσεις θρησκείας, χρώματος, φυλής και καταγωγής.

Στο διήμερο αυτό θα γνωρίσουμε τις κοινότητες των Βουλγάρων , των Αλβανών, των Ρώσων, των Ισπανοφώνων και Λατινοαμερικάνων (Latinos en Larisa) και το Larissa Internationals Club με συμμετοχή συμπολιτών μας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Μουσικά σχήματα, χορωδίες και χορευτικά, αυτές θα παρουσιάσουν πλευρές της παράδοσης αυτών των χωρών. Παράλληλα θα προσφέρουν στους επισκέπτες ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου τους.

Η δημοτική αρχή χαρακτηρίζει σημαντική την συγκεκριμένη εκδήλωση – δράση, που πραγματοποιείται σε μια εποχή, που το προσφυγικό – μεταναστευτικό απασχολούν έντονα την χώρας μας και ολόκληρη την Ευρώπη. Η δράση πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας της Λάρισας για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Κομβικό στοιχείο του φακέλου είναι το γεγονός ότι η Λάρισα διαχρονικά λειτούργησε ως μια ανοικτή και πολυπολιτισμική κοινωνία. Η ίδια εκδήλωση ενισχύει εν μέρει και την προσπάθεια εξωστρέφειας της πόλης.  

Παραδοσιακό χωριό

Επίσης, συνολικά το Παραδοσιακό χωριό που θα στηθεί στην Κεντρική Πλατεία θα διαρκέσει από τις 8 έως τις 20 Δεκεμβρίου. Από τις 8 έως 11 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης, ο Δήμος Λαρισαίων φιλοξενεί μέλη του Συλλόγου Μελισσοκόμων, ενώ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα συμμετάσχουν επίσης Συνεταιρισμοί Γυναικών της περιοχής, φορείς και συλλογικότητες της πόλης , μαθητές σχολείων και τις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων που θα ενημερώνουν και θα συλλέγουν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και προμήθειες για τους πρόσφυγες.

Εκδηλώσεις στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

Επίσης, φέτος εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πρωτοβουλία των συμβουλίων. Χαρακτηριστική είναι η κοινή δράση της 1ης, 2ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων για την διοργάνωση αγώνα santa run, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, με αφετηρία την πλατεία Ταχυδρομείου. Προγραμματίζονται και άλλες εκδηλώσεις σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Το πρόγραμμα των συγκεκριμένων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Και παιγνίδια Λουνα πάρκ στο Κέντρο

Τέλος, επειδή η εορταστική περίοδος, είναι ούτως ή άλλως ημέρες χαράς και διασκέδασης για τα παιδιά ο Δήμος Λαρισαίων φρόντισε φέτος από τις 15 Δεκεμβρίου και για τρεις εβδομάδες, να λειτουργούν στο κέντρο της πόλης μερικά παιγνίδια λούνα πάρκ, όπου η χρήση τους θα γίνεται χωρίς αντίτιμο, καθώς και παγοδρόμιο (με αντίτιμο).

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

FASHION CITY 15-10
PARKO TON EYXON
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1