Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Δημοσίευση: 16 Φεβ 2020 18:19

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής έχει ως αποστολή να προάγει τις επιστήμες τόσο της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, στοχεύει να συμβάλλει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση θεσμών & δομών εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και να παράσχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

Εργασιακά

Σύμφωνα με το νόμο 3699/08 (Φ.Ε.Κ. 199, 2/10/2008) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων).Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων.

Ο πτυχιούχοι επίσης της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων. Κατέχουν, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Οι απόφοιτοι επομένως της παραπάνω κατεύθυνσης, με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους, μπορούν να απασχοληθούν –είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες– στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνοι εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σύμβουλοι εκπαίδευσης και β) σύμβουλοι απασχόλησης ή/και σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απασχοληθούν:

  • Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Διά βίου Μάθηση.
  • Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ.ά.).
  • Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
  • Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες. 

Οι απόφοιτοι που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου Π.Ε. 71 (Δασκάλων ΕΑΕ). Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με διορισμό, απόσπαση ή μετάθεση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης, όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά μπορούν να τοποθετηθούν με απόσπαση ή μετάθεση σε θέσεις ΚΕΣΥ, «Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» (πρώην ΚΕΔΔΥ).

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έχουν την επιστημονική δυνατότητα να ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παράλληλα, έχουν κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως ειδικοί της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων σε σχέση με α) την αξιολόγηση των παιδιών/ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και β) το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών και κινητικών δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με το Ν. 3194/2003οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, διορίζονται στα Κ.Δ.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τμήματα Ένταξης, κατά προτεραιότητα. Επιπλέον, έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να εργαστούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο στον ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, καθώς επίσης σε αντίστοιχες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, π.χ. σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης.

Εναλλακτικά, απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον τομέα της διοίκησης ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικών μονάδων, στο χώρο της εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού ως επαγγελματικοί σύμβουλοι ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κ.ά.

Τέλος, οι πτυχιούχοι του τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 78 Κοινωνικών Επιστημών.

 

(Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα136 του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2020»

 Σπύρος Μιχαλούλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210-6778777

URL: www.orientum.gr

e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1