Πυξίδα για το μέλλον

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προτάσεις - συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού

Δημοσίευση: 19 Ιουλ 2020 16:00

Τα Τμήματα Κτηνιατρικής έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν την κτηνιατρική επιστήμη και να καταρτίσουν επιστήμονες, οι οποίοι θα θεραπεύουν με βάση αυτή, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία του κτηνιατρικού επαγγέλματος.

Τα τμήματα ασχολούνται με όλους τους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών, ζώων συντροφιάς κ.λπ.), με την αύξηση και βελτίωση της ζωικής παραγωγής, την υγιεινή και τεχνολογία των προϊόντων ζωικής προέλευσης, την προστασία των ανθρώπων από τις ζωικές νόσους και τέλος την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα της δημόσιας υγείας.

Εργασιακά
Σύμφωνα με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με: α) την υγεία των παραγωγικών ζώων (βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών, ψαριών, μελισσών κλπ), β) τον έλεγχο της ποιότητας των σχετικών ζωικών προϊόντων τους (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και κρεατοσκευάσματα), γ) την υγεία των ζώων συντροφιάς (σκύλου, γάτας, ίππων, εξωτικών ειδών κλπ), και δ) την προστασία της υγείας του καταναλωτή από ζωανθρωπονόσους (ασθένειες οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο).
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων) καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (Φ.Ε.Κ. 297/2000). Σύμφωνα με αυτό, οι Κτηνίατροι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:
* Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής ή μικτής παραγωγής, σε γεωργοκτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες, τράπεζες, εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
* Στην πρόληψη και καταπολέμηση των οποιασδήποτε αιτιολογίας νοσημάτων των θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών υδρόβιων, ωφέλιμων εντόμων, καθώς και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανωτέρω ειδών.
* Στην ίδρυση και λειτουργία, κατ’ αποκλειστικότητα, ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων, μικρών και μεγάλων ζώων, άγριων ζώων και πτηνών, κτηνιατρικών μικροβιολογικών, βιοχημικών, παθολογοανατομικών και ιστολογικών εργαστηρίων, καθώς και χειρουργικών κλινικών.
* Κατ’ αποκλειστικότητα σε κτηνιατρικές πράξεις, επεμβάσεις, κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις θανάτου ζώων ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και στην έκδοση κτηνιατρικών γνωματεύσεων και βεβαιώσεων.
* Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης.
* Στον σχεδιασμό και εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας των τροφίμων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, των βιομηχανιών παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης.
* Στον προγραμματισμό, έλεγχο και εκτέλεση της τεχνητής σπερματέγχυσης.
* Κατ’ αποκλειστικότητα στην εφαρμογή, εκτέλεση και έλεγχο της μετεμφύτευσης γονιμοποιημένων ωαρίων στα θηλαστικά ζώα.
* Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ή άλλων ουσιών για κτηνιατρική χρήση.
* Στη χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής, που είναι απαραίτητη για την εμπορία, διάθεση και χρήση των προϊόντων της προηγούμενης περίπτωσης.
* Στην ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικών φαρμακαποθηκών και φαρμακείων.
* Στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση, έλεγχο και τυποποίηση των ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων, προσθετικών και των κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών.
* Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων.
* Σε δραστηριότητες ζωικής φύσης και των προϊόντων της.
* Σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, εθνικούς δρυμούς, σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο, υδροβιότοπους και εκτροφεία θηραμάτων.
* Στην παραγωγή, επιλογή και εμπορία ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.
* Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιομηχανική επεξεργασία ζωικών και αλιευτικών προϊόντων, πρωτογενών, δευτερογενών, στον ποιοτικό, τεχνολογικό και υγειονομικό έλεγχο αυτών, καθώς και στη διατήρηση, διακίνηση και διαφήμιση αυτών.
* Στην οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, ιχθυοσκαλών, ψυκτικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπορίας ζωικών προϊόντων.
* Στη σύνταξη μελετών για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης και αλιείας.
* Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον εμπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείμενο.
* Σε συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων.
* Σε συστηματικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις χώρων και πλοίων.
* Σε κάθε εργασία που γίνεται για την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και της ζωικής παραγωγής.
* Σε ινστιτούτα και οργανώσεις καταναλωτών για την παροχή γνωματεύσεων.
* Κατ’ αποκλειστικότητα, στην ίδρυση μονάδων εκτροφής πειραματόζωων.
* Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιχθυογενετικού υλικού και στην παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο ιχθυοτροφών.
* Στην κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των κτηνοτροφικών μονάδων.
* Στον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον.
* Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων που αφορούν στο γνωστικό τους αντικείμενο.
* Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιμοποίηση γενετικών πόρων.
* Στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας.
* Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Για να ανοίξει κάποιος ιδιωτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική απαιτείται η υποβολή σχετικής αναγγελίας, συνοδευμένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούν κτηνίατρο ως επιστημονικό υπεύθυνο. Ο επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής, να διαθέτει Άδεια άσκησης ή Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και να είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο Κτηνιατρικό Σύλλογο.
Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Ελλάδα εργάζονται σήμερα περισσότεροι από 3.000 κτηνίατροι. Η πλειονότητα αυτών απασχολείται στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ένας σημαντικός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κτηνιάτρων ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Άλλοι κτηνίατροι εργάζονται στα Πανεπιστήμια της χώρας, σε βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες κτηνιατρικών προϊόντων, σε βιομηχανίες τροφίμων, σε κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές ή ιχθυοκομικές επιχειρήσεις ή σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (Υγειονομικά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Κτηνιατρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις, Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Ιατροβιολογικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, κ.ά.).
Εναλλακτικά, απόφοιτοι των τμημάτων Κτηνιατρικής, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον τομέα της βιομηχανίας ως στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων, περιβάλλοντος και μοριακής διαγνωστικής, στη γεωργία ως υπεύθυνοι διοίκησης εταιρειών αγροτικών προϊόντων, στον τομέα της υγείας ως υπεύθυνοι πιστοποίησης ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων, κ.ά.

(Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 538 του βιβλίου «Πάμε... Πανεπιστήμιο 2020».

Σπύρος Μιχαλούλης,
σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1