ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Δημοσίευση: 09 Αυγ 2020 17:21

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασχολείται με την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.

Ο τομέας αυτός μελετά τη δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο, το πώς αυτή αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες, καθώς επίσης και τις δραστηριότητες των διαφόρων συστημάτων του κυττάρου μεταξύ τους. Συνεπώς, το τμήμα έχει σκοπό να καταρτίσει επιστήμονες ικανούς να πραγματοποιούν βασική έρευνα στα εξελισσόμενα πεδία των μοριακών βιοεπιστημών, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά της καινοτομίας στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι οι επιστήμονες των οποίων η γνώση καλύπτει όλο το φάσμα της κυτταρικής, μοριακής και αναπτυξιακής Βιολογίας, επιστήμες που στις μέρες μας έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη, θέτοντας ολοένα και περισσότερα ερωτήματα για τη δομή και λειτουργία του κυττάρου. Η ανάπτυξη αυτή σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στη μελέτη και θεραπεία ανθρώπινων νόσων, στην περιβαλλοντική έρευνα, καθώς επίσης και στη μελέτη του ζωικού και φυτικού κόσμου.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:
* Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.
* Στην έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
* Στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες ή άλλες υπηρεσίες) και σε κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), σε υγειονομικές υπηρεσίες ή άλλες μονάδες, σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με αντικείμενα όπως:
- Επιλογή βιολογικών υλικών-δειγμάτων και γενετικού υλικού και των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσής τους, ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων, ο έλεγχος της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως μοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχημείας, ανοσοβιολογίας, αιματολογίας, ιστοπαθολογίας, μικροβιολογικής κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής.
- Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο ή στη διατήρηση γαμετών ή εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων και οι εφαρμογές τους.
- Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας των αντιδραστηρίων (όπως για παράδειγμα αντισώματα, ραδιοϊσότοπα και άλλα), και των εφαρμογών τους στις βιοεπιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική επιστήμη, στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων κρίνεται αναγκαία σε κάποιο βιολογικό σύστημα.
- Η οργάνωση και η λειτουργία μουσείων φυσικών επιστημών, βιοεπιστημών φυσικής ιστορίας, ζωολογικών και βοτανικών κήπων.
- Η δειγματοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών μελετών και βιοαναλύσεων, καθώς και η διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιομηχανικές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών που αφορούν στο βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους, του αέρα και των τροφίμων, στη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού, της ατμόσφαιρας, των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριμμάτων, των θορύβων, των δονήσεων και των κραδασμών. Επίσης, η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών, αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
- Η επιστημονική έρευνα και η εφαρμογή τεχνικών στον Τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής, καθώς και στον τομέα της Δομικής Βιολογίας, ιδιαίτερα για τον σχεδιασμό φαρμάκων και άλλων βιοδραστικών ουσιών.
- Η επιλογή, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στη διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων (βιοποικιλότητα), στους τομείς της βιομηχανίας φαρμάκων, της βιομηχανίας διαγνωστικών προϊόντων, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο έλεγχος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φαρμάκων, διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιεία, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων. Επίσης, η συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.
- Η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβούλων, καθώς και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα των βιοεπιστημών.
Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αναλαμβάνουν την ευθύνη να υπογράφουν ατομικά, είτε να συνυπογράφουν με άλλους ειδικευόμενους επιστήμονες τα ακόλουθα αντικείμενα:
* Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού, καθώς και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται invitro ή invivo. Επίσης, πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού (π.χ. δημόσια ή ιδιωτικά εγκληματολογικά εργαστήρια).
* Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών.
* Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία.
* Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων, καθώς και πληθυσμιακές μελέτες.
* Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον οργανισμό ή κράτος σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημόνων.
Εναλλακτικά, απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον τομέα της βιομηχανίας ως στελέχη σε βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος ως βιολογικοί αναλυτές θαλάσσιου περιβάλλοντος, ως ειδικοί προστασίας ευπαθών περιοχών, στον τομέα της υγείας ως μοριακοί βιολόγοι και γενετιστές, κ.ά.
Τέλος, οι απόφοιτοι εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 04 Φυσικών Επιστημών, στην Ειδικότητα ΠΕ 04.04 Βιολόγων, και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
(Ολόκληρη την ανάλυση του Τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 549 του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2020»).


Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr     e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1