Πυξίδα για το μέλλον

Δημοσίευση: 22 Νοε 2020 17:20

Τμήματα Κοινωνιολογίας

Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας στοχεύουν στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς στις ατομικές και συλλογικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος.
Στο πλαίσιο αυτών των αντικειμένων διδάσκονται και μελετώνται διεξοδικά τα κοινωνικά κινήματα, η ιστορική ανάλυση και εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, οι εξελίξεις στην εργασία, οι μεταβαλλόμενες πολιτικές γύρω από τη μετανάστευση, οι κοινωνικές συγκρούσεις και ο πόλεμος, οι διαδικασίες συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνικοποίηση, αλλά και ζητήματα όπως η διαχείριση της υγείας, η ένταξη και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Ο κοινωνιολόγος παρακολουθεί την κοινωνική πραγματικότητα και την ανθρώπινη συμπεριφορά συγκεντρώνοντας με επιστημονική δεοντολογία και μεθοδολογία τα ανάλογα στοιχεία τα οποία ταξινομεί και ερμηνεύει.
Τα στοιχεία προέρχονται από στατιστικές και άλλες γραπτές πηγές, από αρχεία, μελέτες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, τεστ ή συστηματικές παρατηρήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι κοινωνιολόγοι σε θέματα κοινωνικής ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Οι κοινωνιολόγοι επισημαίνουν τα κοινωνικά προβλήματα και προτείνουν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ αριθμόν 159 ΦΕΚ 199/1-10-2009, οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να απασχολούνται:
* Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
* Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
* Στις δημόσιες υπηρεσίες: όπως υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και ιδίως:
- στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα.
- στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας για τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
* Στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλοι, στελέχη διοίκησης και σύμβουλοι απασχόλησης με αντικείμενο τον συντονισμό ομάδων εργασίας-διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.
* Σε οργανισμούς και αναπτυξιακούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε κέντρα προώθησης της απασχόλησης για τον σχεδιασμό προγραμμάτων για ανέργους και την επιμόρφωση εργαζομένων.
* Σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την κοινωνιολογική θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους.
* Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως εκπαιδευτές, ερευνητές, κοινωνιολόγοι της εργασίας, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.
* Στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων για τις σχέσεις εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.
* Στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως σύμβουλοι για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων.
* Στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, ως σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.
* Σε σωματεία και συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως κοινωνικοί διαπραγματευτές και οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφής συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.
* Στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των Μ.Μ.Ε., Δικαιωμάτων του Πολίτη, ως λειτουργοί και ως σύμβουλοι, καθώς και στις αντίστοιχες αρχές άλλων τομέων του Κράτους.
Σύμφωνα με τον N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3- 2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», οι Κοινωνιολόγοι μπορούν να στελεχώνουν τις παρακάτω υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
1. Διεύθυνση Εξαρτήσεων
2. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών,
3. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού
4. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης
5. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, οι Κοινωνιολόγοι στον ιδιωτικό τομέα απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί καθηγητές σε μεταλυκειακά κολέγια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή σε ιδιωτικά ΙΕΚ και φροντιστήρια. Εργάζονται, επίσης, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με την ιδιότητα του διευθυντή προσωπικού ή υπευθύνου δημοσίων σχέσεων.
Άλλοι, πάλι, δύνανται να απασχολούνται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, κέντρα συμβουλευτικής ή επαγγελματικού προσανατολισμού, σε κέντρα υγείας ή σε τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Άλλοι τομείς ενασχόλησης αφορούν τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με διάφορες ειδικότητες.
Εναλλακτικά, απόφοιτοι των τμημάτων Κοινωνιολογίας, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον χώρο του πολιτισμού ως διαχειριστές πολιτισμικών μονάδων, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, σε Μ.Κ.Ο. ως στελέχη υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων αλλά και ως υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό προγραμμάτων που αφορούν την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, στην επαγγελματική συμβουλευτική ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας, στο χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης ως υπεύθυνοι στρατηγικής, επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων, κ.ά.
Τέλος, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών και μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.(Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα196 του βιβλίου «Πάμε... Πανεπιστήμιο 2020»).

Σπύρος Μιχαλούλης,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1