ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήματα Χημικών Μηχανικών

Δημοσίευση: 24 Ιαν 2021 18:21

Τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών ασχολούνται με τη μελέτη όλων των κλάδων της χημείας, της βιοχημείας, της χημικής μηχανικής και της θερμοδυναμικής.

Έχουν σκοπό να προάγουν τη γνώση και να καταρτίσουν τεχνικούς επιστήμονες ικανούς να αντεπεξέλθουν στη λειτουργία και την παρακολούθηση των χημικών εγκαταστάσεων, τον σχεδιασμό βιομηχανικών συσκευών και εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών μηχανικών καθορίζονται με τον Ν. 315/1928, καθώς και στο πρόσφατο προεδρικό διάταγμα Υπ’ Αριθ. 99, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 187, Τεύχος Α’, 5-11-2018. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), από όπου και παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται: 1) με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, 2) με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας, 3) με τα συνοδό τεχνικά και κτιριακά έργα, 4) με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και 5) με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο. Εφαρμόζει, για τον σκοπό αυτόν, τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.
Ο Χημικός Μηχανικός, έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:
- Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.
- Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
- Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
- Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
- Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
- Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
- Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.
- Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών.
- Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργασιών. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, φίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.
- Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις διεργασιών.
- Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
- Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
- Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
- Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
- Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.
- Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας και Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
- Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
- Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
- Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
- Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
- Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.
- Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτιρίων.
- Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
- Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
- Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
- Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
- Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
- Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών, κλ.π., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση, κ.ά.).
- Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
- Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
- Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτιριακών εγκαταστάσεων.
- Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
- Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
- Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
- Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
- Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
- Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
- Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
- Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
- Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
- Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Ecoaudit).
Στην ουσία, έργο του Χημικού Μηχανικού είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, η βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη, η κατασκευή, η λειτουργία, η τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο σχεδιασμός, η παραγωγή, ο έλεγχος, η διάθεση και οι εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών.
Συνοπτικά, οι επαγγελματικές δυνατότητες του Χημικού Μηχανικού μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:
* Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο-ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά, κ.ά.).
* Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
* Δημόσια Διοίκηση-Δημόσιοι Οργανισμοί.
* Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
* Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
* Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
* Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Υπάρχουν ακόμα επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως η Οικολογική Τεχνολογία, η Περιβαλλοντική Μηχανική, ο Προγραμματισμός, η Ασφάλεια και Συντήρηση έργων, η Πληροφορική, η Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική, η Βιοτεχνολογία, η Νανοτεχνολογία, η Αειφορία και Αξιοβίωτη Χημική Τεχνολογία.
Εναλλακτικά, απόφοιτοι των τμημάτων Χημικών Μηχανικών, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον τομέα της υγείας ως στελέχη φαρμακοβιομηχανιών, στον τομέα των τροφίμων ως υπεύθυνοι παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, στον τομέα του περιβάλλοντος ως υπεύθυνοι τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος, στον τομέα της βιομηχανίας στον σχεδιασμό και την παραγωγή υλικών υψηλής τεχνολογίας, κ.ά.
Επίσης, οι Χημικοί Μηχανικοί εντάσσονται στο Π.Ε. Περιβάλλοντος, αμέσως μετά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Π.Δ. 347/2003, και μπορούν να πάρουν μέρος σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό σε ανάλογες θέσεις. Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Επαγγελματικό Οδηγό για Νέους Μηχανικούς του Τ.Ε.Ε., καμία ειδικότητα μηχανικών δεν εξαιρείται από την εκπόνηση Μελετών Περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 µε τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες».
Τέλος, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 85 Χημικών Μηχανικών και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 476 του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2020»

 

Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-677.8777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1