Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρακτική άσκηση φοιτητών εξ αποστάσεως

ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

Δημοσίευση: 04 Απρ 2021 16:30

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν οι φοιτητές την πρακτική τους άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως δίνει σχετική απόφαση του Υπ. Παιδείας.
Η Απόφαση (αριθμ.πρωτ.36148/Ζ1/31-3-21) αφορά στην πρακτική άσκηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ που είχε αρχίσει πριν τις 7 Νοεμβρίου 2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών.


Αναλυτικότερα, δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας,
β. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται ,
γ. Εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του ΑΕΙ και επίβλεψη από τον υπεύθυνο φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.
Σε κάθε περίπτωση, επαφίεται στα αρμόδια όργανα του οικείου τμήματος, ύστερα από εισήγηση του υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, να καθορίσουν τα ειδικότερα ζητήματα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.
Όσον αφορά στις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί καταβολή αμοιβής κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης ή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των φοιτητών των ΑΕΙ για τη διεξαγωγή αυτής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.