ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήματα Ζωικής Παραγωγής

Δημοσίευση: 02 Μαϊ 2021 17:28

Τα Τμήματα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ασχολούνται με την κατάρτιση επιστημόνων για τη γενετική βελτίωση και εκτροφή αγροτικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και πτηνά), καθώς και υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, μύδια, στρείδια, γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, φύκια, φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν κ.ά.). Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος συνδυάζει Γενετική, Διατροφή, Φυσιολογία, Μοριακή Βιολογία, Τεχνολογία, Υγιεινή, Βιοτεχνολογία, Οικονομία, Ηθολογία και Διαχείριση.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες των τμημάτων, οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εργαστούν:
- Ως μελισσοκόμοι, κυρίως ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
- Ως επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, είτε στελεχώνοντας εξειδικευμένες θέσεις του υπουργείου Γεωργίας είτε ως εκτροφείς ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα ή συνεταιρισμό.
- Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτική σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή αναλαμβάνοντας την προετοιμασία φακέλων για την ένταξη κτηνοτρόφων σε προγράμματα ενίσχυσης.
- Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
- Σε εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών.
- Σε εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης.
- Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
- Σε εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής σπέρματος με σκοπό την τεχνητή σπερματέγχυση.
- Σε εταιρείες που ασχολούνται με τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου
- Στα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων της χώρας.
Οι ιχθυολόγοι, επίσης, ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:
- Στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των αλιευτικών πόρων και των ιχθυοτρόφων υδάτων γενικά.
- Στην αλιεία και καλλιέργεια ψαριών, μαλακόστρακων, καρκινοειδών και κάθε άλλου φυτικού ή ζωικού υδρόβιου οργανισμού.
- Στην ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία ορεινών και ημιορεινών υδάτων.
- Στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και ορεινών και ημιορεινών ρεόντων υδάτων.
- Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στη θάλασσα, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σε αυτήν.
- Στην ίδρυση και λειτουργία σταθμών παραγωγής γόνου ή γενετικού υλικού ζωικού ή φυτικού υδρόβιου οργανισμού με οικονομική αξία και την εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία σταθμών εξυγίανσης αλιευτικών προϊόντων.
- Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, αλιευτικές βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, έλεγχο, άσκηση εμπορίας και διάθεση ιχθυοτροφών, εργαλείων, μηχανημάτων και γενικά αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού υδατοκαλλιεργειών.
- Στην οργάνωση και λειτουργία ιχθυοσκάλων και ιχθυαγορών.
- Σε δραστηριότητες που αφορούν ασθένειες και εχθρούς των αλιευμάτων και στη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας αυτών, εφόσον κατέχουν δίπλωμα ιχθυοπαθολόγου, σε δραστηριότητες που αφορούν τη διαπίστωση της παθογενετικής κατάστασης χώρων παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, καθώς και στις διαδικασίες αποκατάστασης των χώρων αυτών.
Τέλος, οι πτυχιούχοι των τμημάτων έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανσιμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. του προσοντολογίου (Π.Δ. 347/2003) και στο Φ.Ε.Κ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Γεωτεχνικών (Π.Δ. 344/2000) και παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία:
- Σε Δημόσιους Οργανισμούς: α) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Εθνικά Κέντρα Ερευνών κ.λπ., β) Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών, γ) Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, Υπηρεσίες Περιφερειών κ.ά. και δ) Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κ.α.
- Στον Ιδιωτικό τομέα: α) Συνεταιριστικές Οργανώσεις: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ., β) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές επιχειρήσεις γ) Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση και αναδιοργάνωση ζωικών- αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε σχετικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και επιχειρηματικής μορφής (σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών-αλιευτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό-αλιευτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, κ.λπ. και δ) Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, κτηνοτροφικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, καταστημάτων των σχετικών με αυτά εφοδίων, μηχανημάτων‐ ζωοτροφών, κ.ά., μελετητικών γραφείων, κ.λπ.
- Σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O, WHO, Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.
Το πτυχίο των τμημάτων Παν. Θεσσαλίας (Βόλος) και Παν. Πατρών είναι ομώνυμο με την ειδικότητα της Ιχθυολογίας.
Εναλλακτικά, απόφοιτοι των τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, ανάλογα με το μεταπτυχιακό εξειδίκευσης που θα επιλέξουν, μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά στον τομέα του γεωργικού προγραμματισμού, στον τομέα της διοίκησης ως σύμβουλοι ανάπτυξης γεωργικών επιχειρήσεων, στη συμβουλευτική κτηνοτροφικών μονάδων, στον τομέα της πληροφορικής, στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) κ.ά.
Τέλος, οι απόφοιτοι των τμημάτων υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ 88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα ΠΕ 88.01 Γεωπόνων, και μπορούν να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στο βιβλίο «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2021»

 

Σπύρος Μιχαλούλης,
σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
epimelitirio pyrkagies
Μείνε μαζί μας
VOLTERRA

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1