Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κρατική «τσιμπίδα» στους πόρους των ΟΤΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠ

Δημοσίευση: 30 Ιουλ 2020 15:04

Μέσα σε «βροχή» αυτοδιοικητικών διατάξεων που κατατέθηκαν στη Βουλή,

ξεχωρίζει το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 440/65 εκπρόθεσμης τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά τη δημιουργία μόνιμου Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους ΟΤΑ.
Στα μέτρα περιλαμβάνεται και υποχρεωτική παρακράτηση από τη μηνιαία τακτική δόση των ΚΑΠ του Δήμου.
Το υπό ψήφιση άρθρο, λοιπόν, ορίζει πως εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου, έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός Λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους» για κάθε ΟΤΑ, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με το αρ. 8 του π.δ. 80/2016.
Εντός 15 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών εκάστου ΟΤΑ:
α) Υποβάλλει στο Υπουργείο αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του 3μήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο Μητρώο Δεσμεύσεων και οι λόγοι μη εξόφλησης και
β) καταθέτει στον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του Λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο Φορέα.
Εντός 30 ημερών από τη λήξη του 3μήνου, το Υπουργείο ελέγχει το ισοζύγιο του υπολοίπου του Ειδικού Λογαριασμού και των ληξιπρόθεσμων του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του 3μήνου, εξαιρουμένων των δαπανών που προαναφέρθηκαν.
- Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση παρακράτηση από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες. Το παρακρατούμενο ποσό κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων. Το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του 1/12 της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των ΚΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η αδυναμία πληρωμής τμήματος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων, γεγονός που πιστοποιείται με συμπληρωματική αναφορά του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ κατά την υποβολή της ανωτέρω Έκθεσης.
- Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσματος αποδεσμεύεται από τον Ειδικό Λογαριασμό και με εντολή του Υπουργείου μεταφέρεται στον τραπεζικό Λογαριασμό του ΟΤΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Κάθε ΟΤΑ έχει πρόσβαση στα ποσά του Ειδικού Λογαριασμού μόνο για την πληρωμή των παραστατικών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων.
Η εξόφληση των δικαιούχων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΤΑ πραγματοποιείται με εντολή του ΟΤΑ προς τα Ταμείο Παρακαταθηκών για απευθείας καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους Λογαριασμούς που τηρούν οι δικαιούχοι σε πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι εξαντλήσεων του υπολοίπου του Λογαριασμού.
Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του Μηχανισμού θα εφαρμόζονται για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και εφεξής.
Πηγή: airetos.gr