Την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2015 εξέφρασε σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Παν. Νταή.

Με τον κ. Καλογιάννη να σημειώνει ότι «η εκτέλεση του προϋπολογισμού ξεπέρασε ακόμη και το 100% σε σκέλη όπως των εσόδων, σε αντίθεση με το 60 και 70% υλοποίησης των προηγούμενων χρόνων. Ο δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική θέση με αποθεματικά 18 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τα έργα που σχεδιάζουμε» κάνοντας αναφορά στις ασφλατοστρώσεις.

«Σε μια περίοδο» πρόσθεσε ο κ. Νταής που «άλλοι δήμοι της χώρας δεν μπορούν να κλείσουν, να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό». Ο κ. Νταής παρουσιάζοντας αναλυτικά οικονομικά στοιχεία τόνισε ότι «σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων , σε ταμειακή βάση , για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.795 χιλ. ευρώ. Το Δημοσιονομικό αποτέλεσμα ( κατά ESA ) διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 8.514 χιλ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, ανήλθε σε 77.794 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 2.904 εκατ. ευρώ ή 3,6 % έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2015 . Ωστόσο η απόκλιση αυτή μεταξύ προϋπολογισμού εσόδων και εισπραχθέντων εσόδων , οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες   ύψους 873,5 χιλ. ευρώ καθώς και από κρατικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις ύψους 2.472 χιλ. ευρώ οι οποίες τελικά δεν απαιτήθηκαν, είτε διότι κάποια συγχρηματοδοτούμενα έργα απορρόφησαν τελικά μικρότερα ποσά είτε γιατί διαμορφώθηκε συμβατικό αντικείμενο μικρότερο του προϋπολογισμού λόγω των εκπτώσεων. Συνεπώς προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων έναντι του στόχου, σε βεβαιωτική βάση 102,9 % και σε ταμειακή βάση 100,57 % .

Η επίτευξη του πλεονάσματος και η υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 έγινε σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης παρ΄ όλο που δεν αυξήσαμε τα ανταποδοτικά τέλη , φόρους και εισφορές αλλά αντίθετα προχωρήσαμε, μέσα από τις πολιτικές ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών , μείωση των τροφείων των βρεφονηπιακών σταθμών , σε μεγαλύτερη στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου και σε μειώσεις τιμών μίσθωσης των περιπτέρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης.

Τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού, εκτός των κρατικών επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες , σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 22.928 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.194 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 34.147 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση   κατά 873 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου. Η διαφορά αυτή αφορούσε εντολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία δόθηκε στις 30/12/2015 , εν τούτοις τακτοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 γιατί αφορούσε συμψηφισμό του Δήμου με φορείς του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, για ποσό 1.523 χιλ. ευρώ, και αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2016.

Τα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού, εκτός των κρατικών επιχορηγήσεων για επενδύσεις, σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 2.251 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 272 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου .

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 7.808 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση   κατά 2.472 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου ( οι λόγοι της απόκλισης αυτής έχουν τεκμηριωθεί ανωτέρω).

Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) του προϋπολογισμού που βεβαιώνονται για πρώτη φορά σε ταμειακή βάση, ανήλθαν σε 480 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 548 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ανήλθαν σε 483 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 1.117 χιλ. ευρώ .

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν στα 70.267 χιλ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 20.904 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου (91.171 χιλ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού, εκτός από τις πληρωμές για χρεολύσια δανείων, ανήλθαν σε 49.583 χιλ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 8.062 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου (57.645 χιλ. ευρώ).

Οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων ανήλθαν σε 269 χιλ. ευρώ.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 7.148 χιλ. ευρώ σημειώνοντας απόκλιση κατά 9.718 χιλ. ευρώ.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών   ανήλθαν σε 3.768 χιλ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.551 χιλ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι απαιτήσεις από τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα προηγούμενα έτη για πρώτη φορά δεν αυξάνονται , όταν στα αμέσως προηγούμενα χρόνια από το 2011 έως το 2014 ( παραθέτουμε ως ημερομηνία βάσης την 01.01.2011 γιατί τότε ο Δήμος έγινε Καλλικρατικός ούτως ώστε να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία ) αυξήθηκαν κατά 8.192 χιλ. ευρώ.

Το σύνολο των υποχρεώσεων (μακρ/σμων και βραχ/σμων ) ανήλθε στις 31.12.2015 σε 18.000 χιλ. ευρώ έναντι 19.254 χιλ. ευρώ την 31.12.2014. Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των 11.695 χιλ. ευρώ και αφορούν δάνεια κυρίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων η λήξη των οποίων φτάνει έως το 2.032, οι δε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των 6.305 χιλ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 2.023 χιλ. ευρώ οφείλεται προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο ( ήδη τον Ιανουάριο του 2016 εξοφλήθηκε ποσό 1.523 χιλ. ευρώ με αντίστοιχη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ), το δε υπόλοιπο ποσό ύψους 4.282 χιλ. ευρώ οφείλεται σε προμηθευτές και τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης .Από τα οφειλόμενα ύψους 4.282 χιλ. ευρώ , ποσό 2.320 χιλ. ευρώ αφορούν οφειλές 1-30 ημέρες, ποσό 794 χιλ. ευρώ αφορούν οφειλές 31-60 ημέρες, ποσό 34 χιλ. ευρώ αφορούν οφειλές 61-90 ημέρες και το υπόλοιπο αφορά οφειλές άνω των 90 ημερών οι οποίες για λόγους ανεξάρτητους από τον Δήμο δεν μπορούν να πληρωθούν (στην πλειοψηφία τους δεν έχουν εγκριθεί ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 18.063 χιλ. ευρώ έναντι 10.536 χιλ. ευρώ την 31.12.2014 . Η χρηματοοικονομική θέση του Δήμου είναι σήμερα ιδιαίτερα ισχυρή, γιατί έχει την ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές του και διατηρεί συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική του κατάσταση , στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στην μελλοντική αναπτυξιακή του διαδικασία» κατέληξε ο κ. Νταής.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Λάρισας Κωνσταντίνος Διαμάντος,     Μάριος Ξηρομερίτης και Κατερίνα Ζιαζιά-Σουφλιά, σε κοινή ανακοίνωσ’ή τους αναφέρουν τα εξής: “«Πιστή αντιγραφή προδιαγραφών, φωτογραφία (;) και … πρόταση απευθείας ανάθεσης»! ΟΧΙ! Οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου των μικρών επιχειρήσεων του Δήμου μας πρέπει να στηριχθούν στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ROM. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΥΛΙΚΑ: 5 κατηγορίες υλικών (Καρέκλες, βιβλιοθήκες, τραπέζια, κουρτίνες-κουρτινόξυλα και Μουσικά Όργανα). Που το παράξενο θα πει κανείς; Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 4 κατηγορίες (685 καρέκλες, 101 τραπέζια, 162 μμ κουρτινόξυλα-κουρτίνες και, 130 τεμ. Μουσικών οργάνων & συνοδών υλικών).

ΑΓΟΝΟΣ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ο διαγωνισμός στην κατηγορία 2 (βιβλιοθήκες) όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Και πώς να κατατεθεί από Λαρισαίους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου όταν, οι τεχνικές προδιαγραφές για τις 40 βιβλιοθήκες με την μέγιστη τιμή που βάλανε (50 ευρώ ανά τεμ +ΦΠΑ) είναι αφενός απαγορευτική (αν θέλει κάποιος να τηρήσει αυστηρά τις προδιαγραφές της πραγματικής λευκής λάκκας) αφετέρου, είναι μία «αντιγραφή» των προδιαγραφών συγκεκριμένου είδους Πολυεθνικής που εδρεύει στο Δήμο Κιλελέρ… (μέχρι και στο μέγιστο φορτίο ανά ράφι!)και που ο Δήμος Λαρισαίων προφανώς ζήτησε και έλαβε πρόσφατα (26/1/2016) και προσφορά

Τα ερωτηματικά βέβαια είναι πολλά. 1.       Γιατί στην προσφορά με ανάθεση δεν αναφέρεται το 2ο είδος της ίδιας κατηγορίας (1 ντουλάπι); Σύμφωνα με το άρθρο 7 της προκήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων «Προσφορές που αφορούν σε μερικές από τις ζητούμενες κατηγορίες υλικών γίνονται αποδεκτές εφόσον συμπεριλαμβάνουν όλα τα επί μέρους είδη (εφόσον η συγκεκριμένη κατηγορία υλικών περιλαμβάνει επί πλέον του ενός επί μέρους είδη) της συγκεκριμένης κατηγορίας»

2.        Γιατί στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης των 2 επιμέρους ειδών διαφοροποιείται το υλικό ; (βιβλιοθήκη – λάκα, ντουλάπι- μελαμίνη). 3. Γιατί στις τεχνικές προδιαγραφές δεν υπήρχε και εναλλακτική δυνατότητα υλικών αρκεί να τηρούν τις προδιαγραφές διαστάσεων, χρώματος, αντοχής; 4.     Η εν λόγω «προσφορά» αναφέρεται σε προμήθεια της ποσότητας των βιβλιοθηκών χωρίς καμία ρητή αναφορά σε κόστος μεταφοράς επί τόπου και κόστος συναρμολόγησης.

5.        Οι προδιαγραφές στο συγκεκριμένο κωδικό του προσφερόμενου υλικού (οι οποίες και «αντιγράφτηκαν» στη διακήρυξη) δεν αναφέρουν τις προδιαγραφές «λάκας», πάχους το φύλλου καθώς και, του είδους του εσωτερικού υλικού.

Στην πρόταση της ΔΑ για «απ’ ευθείας ανάθεση» εμείς ΖΗΤΑΜΕ την επαναπροκήρυξη με νέες εναλλακτικές τεχνικές προδιαγραφές υλικών αρκεί να τηρούν τις προδιαγραφές διαστάσεων, χρώματος, αντοχής ώστε, να είναι ανταγωνιστικές οι ντόπιες μικρές επιχειρήσεις του είδους” καταλήγουν οι σύμβουλοι.

 

 

Με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας τίθεται σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ξυλείας στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα για το τι επιβάλλει ο κανονισμός, ποιους αφορά,

ποια είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του και τιισχύει με τον κανονισμό «FLEGT – Εισαγωγή Ξυλείας», η διεύθυνση Δασών Λάρισας ανακοινώνει: «Είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εντός της Ε,Ε.

Με την κοινή υπουργική απόφαση (134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015) τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή

και στην χώρα μας.

Η απόφαση καθορίζει τις αρμόδιες αρχές, τα μέτρα και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή του. Σε γενικές γραμμές διαχωρίζει όσους εμπορεύονται ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας σε δύο

κατηγορίες – φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους με την κάθε κατηγορία να έχει τις δικές της διακριτές υποχρεώσεις.

Φορείς εκμετάλλευσης

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ,

Μονές, κ.λ.π.).

Έμποροι

Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 995/2010 και των, κατ’

εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Διευκρινίζεται ότι οι έμποροι, δηλαδή εκείνοι που μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά δεν θεωρούνται Φορείς Εκμετάλλευσης αλλά έμποροι και αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων.

Παρόλα αυτά, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρισμένοι στο εν λόγω Μητρώο. Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Εισαγωγείς Ξυλείας  

Οι εισαγωγείς ξυλείας που προστίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Λάρισας ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον ΚΑΝ FLEGT,υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην Δ/νση Δασών Λάρισας μαζί με την ΄΄ Άδεια FLEGT ΄΄ και το προβλεπόμενο ειδικό

παράβολο εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGT

Διαδικασία

Υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης των Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι 28-6-2016.

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700 ευρώ).

Κάθε ενδιαφερόμενος – υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δ/νση Δασών Λάρισας η οποία έχει ορισθεί ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Π.Ε. Λάρισας. Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Γαλάτος Αριστοκλής τηλ. 2410554667

Ζιαζιά Άννα τηλ. 2410554671».

 

Την εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί στο πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Πολυδένδρι Λάρισας, αναδεικνύει με ερώτησή του, ο Βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας, αναφέροντας: «Τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι, το Μον Ρεπό και το Πολυδένδρι στη Λάρισα αποτελούν μνημεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που ενώ σε άλλες χώρες προστατεύονται και προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες, εδώ έχουν αφεθεί στο έλεος του χρόνου να ρημάζονται. Μια τεράστια έκταση 33600 στρεμμάτων παραμένει κατά κύριο λόγο ανεκμετάλλευτη, με μόνο κάποιες ήπιες παρεμβάσεις να έχουν γίνει τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια. Η σπάνιας ομορφιάς περιοχή φιλοξενεί εκατοντάδες είδη φυτών και άγριων ζώων καθώς και σημαντικά κτίσματα, όπως δυο εκκλησίες του 16ου αι. με εξαιρετικές αγιογραφίες. Δυστυχώς με την σημερινή του μορφή το κτήμα Πολυδενδρίου δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς για τη διαχείρισή του είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δεν έχει ούτε το προσωπικό ούτε τη διάθεση να το αξιοποιήσει. Η μεταφορά του στον ανεξάρτητο Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, θα μπορούσε να δώσει μια δυναμική αξιοποίησης και ανάπτυξης τόσο του Κτήματος Πολυδενδρίου όσο και της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, από τη στιγμή που η έκταση δίνεται σε μια επιχείρηση υλοτομίας για εκμετάλλευση, θα μπορούσαν αυτά τα έσοδα να παραμένουν στον Φορέα, για την φροντίδα, συντήρηση και ανάδειξη του Κτήματος».

Ο βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αν σκοπεύει να παραχωρήσει το Κτήμα Πολυδενδρίου στον ανεξάρτητο Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου και αν το συγκεκριμένο κτήμα έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση και προς ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή η αξιοποίηση.

 

 

 

 

 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Νέα Λάρισα» Ντίνος Διαμάντος σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «στο τελευταίο ΔΣ (11/2/2016) σε ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο σχετικά με το δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Παπαναστασίου, στην Κεντρική πλατεία της πόλης μας :

  1. 1.      «Αν, πότε και υπό ποιους όρους παραχωρήθηκε προς χρήση το δημοτικό οικόπεδο».

Δυστυχώς, η απάντηση ήταν «ποτέ».

Τη στιγμή όμως που, και ο εργολάβος του παρακείμενου έργου το χρησιμοποιεί διαρκώς αλλά, και παρατηρήθηκε χρήση κατά τη διάρκεια των εορτών από τον ιδιώτη των παιχνιδιών της πλατείας.

Κατά συνέπεια, γίνεται χρήση κατά «παραχώρηση ή ανοχή» ενός δημοτικού χώρου χωρίς νόμιμες διαδικασίες.

  1. 2.      Αν υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης (μόνιμος ή έστω προσωρινός) του σημαντικού αυτού οικοπέδου ώστε, και η άσχημη αισθητική εικόνα της περίφραξης με τα τσίγκια να εκλείψει.

Η απάντηση ήταν «δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν στην ανέγερση ενός νέου Δημαρχείου διότι, και η δύσκολη οικονομική κατάσταση δεν το επιτρέπει αλλά, και ο Δήμος είναι καλυμμένος σε ότι αφορά χώρους εθιμοτυπίας».

Συμφωνούμε στην άποψη αυτή.

Η «αποκάλυψη» στη συνέχεια όμως, της «αξιοποίησης του οικοπέδου ως χώρο στάθμευσης για τα αυτοκίνητα του Δήμου που έρχονται για λίγη ώρα στο Δημαρχείο καθώς και για δίκυκλα» μας άφησε … άφωνους!

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ απόλυτα με μία τέτοια πράξη.

Προτείνουμε ο Δήμος να δεσμεύσει επί της οδού Δραγούμη (από την πλευρά του κληροδοτήματος Καρανίκα που ο Δήμος το ανακατασκευάζει για να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες και τα γραφεία των δημοτικών παρατάξεων) 3 θέσεις «βραχείας στάθμευσης» των δημοτικών αυτοκινήτων και 5 θέσεις «στάθμευσης» (μία ανά κάθε δημοτική παράταξη).

Προτείνουμε επίσης, ο Δήμος να φέρει επιτέλους (το έχουμε ζητήσει από την αρχή της θητείας) το θέμα των 2 δημοτικών χώρων στάθμευσης (που παραχωρήθηκαν στο παρελθόν) ώστε, να επανεξετάσουμε το ζήτημα αυτό.

Προτείνουμε ο Δήμος να αναζητήσει άμεσα πρόσφορους τρόπους επίλυσης του ζητήματος της στάθμευσης των δικύκλων.

  1. Για την προσωρινή έστω αξιοποίηση του οικοπέδου προτείνουμε αυτό να προκύψει μετά από μία διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς (Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΤΕΕ) καθώς και με ανοικτή διαδικασία κατάθεσης σκέψεων και προτάσεων. Προφανώς η στόχευση θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των παιδιών και άλλων κοινωνικών ή πολιτιστικών – ψυχαγωγικών αναγκών. Αλλά, και η αισθητική της όποιας παρέμβασης θα πρέπει να αναβαθμίζει την Κεντρική πλατεία της πόλης μας.
  2. Επειδή δε, η πέριξ της Κεντρικής πλατείας εικόνα των κτιρίων και των όψεων είναι ανεπίτρεπτη για μία «εν δυνάμει Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα» προτείνουμε να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία για ολική αισθητική και ενεργειακή μεταμόρφωση της εικόνας, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και με τη χρήση χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών εργαλείων που θα διευκολύνει οικονομικά την προσπάθεια αυτή.

Συνελήφθη χθες (16-02-2016) το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας 43χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, διότι κατελήφθη να φέρει στο διαβατήριό του μια κλεμμένη άδεια παραμονής. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση δικαστηρίου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (14) μηνών και (15) ημερών και χρηματική ποινή (1.200) ευρώ, για παράβαση του νόμου περί επιταγών.

Στη Λάρισα βρίσκεται σήμερα η πρέσβειρα της Πολωνίας στην Αθήνα Αννα Μπαρμπαζάκ και ο δήμαρχος της αδελφοποιημένης με τη Λάρισα πόλης του Ριμπνικ (Rybnik) Πιοτρ Κουτζέρα, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας.

Κατά την παραμονή τους στη Λάρισα, τα στελέχη της αντιπροσωπεία της Πολωνίας θα έχουν επαφές και συναντήσεις με το δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη και στελέχη της δημοτικής αρχής αλλά και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Σήμερα το πρωί έγινε συνάντηση στο Γραφείο του Δημάρχου ενώ στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου έγινε παρουσίαση από τον δήμαρχο του Rybnik Piotr Kuczera και από τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη.

Αυτή την ώρα στο δημαρχείο γίνονται συναντήσεις εκπροσώπων αρχών και φορέων με τα μέλη της Πολωνικής αντιπροσωπείας στο χώρο του Δημαρχείου παρουσία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κων. Αγοραστού.

Θα ακολουθήσει τοποθέτηση πινακίδας στον Κόμβο Rybnik (Μανδηλαρά και Κίρκης), ξενάγηση στο Αρχαίο Θέατρο και ξενάγηση στο Διαχρονικό Μουσείο

Στην αντιπροσωπεία θα μετάσχουν επίσης η μορφωτικός ακόλουθος της Πρεσβείας της Πολωνίας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ρίμπνικ.

Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» του δήμου Λαρισαίων σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως «πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση με σχετική τροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο Νόμου "Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες Διατάξεις" του υπουργείου Υγείας που κατέθεσε στη βουλή, φορτώνει την ευθύνη της λειτουργίας των μονάδων υγείας (Νοσοκομείων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Μονάδων Ψυχικής Υγείας, Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ.α.), στην τοπική διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε «οργανισμούς τοπικής Διοίκησης Α και Β βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, της επιχορήγησης μέσω των κονδυλίων του προϋπολογισμού τους να καλύπτουν απαραίτητες ανάγκες δημοσίων φορέων Υγείας που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων»!

Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που η χρηματοδότηση στους δήμους από το κράτος συνεχώς μειώνεται (- 60%), το ίδιο και η χρηματοδότηση συνολικά στην Υγεία. Μόνο στα νοσοκομεία τα τελευταία 5 χρόνια η μείωση της χρηματοδότησης έχει αγγίξει το 60%, 10.000 κρεβάτια έχουν κλείσει, χιλιάδες θέσεις είναι ακάλυπτες με αποτέλεσμα οι παροχές υγείας στο λαό συνεχώς να υποβαθμίζονται και ο κόσμος να αναγκάζεται να καταφεύγει στην Ιδιωτική Υγεία, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη του.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και δια μέσω του υπουργού Υγείας, αποκρύπτει ότι το κόστος αυτό -όσο η κρατική χρηματοδότηση στην Υγεία και στους ΟΤΑ θα ελαττώνεται- θα μετακυλύετε στους δημότες με αύξηση των δημοτικών τελών.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος να περάσει αποκλειστικά η λειτουργία των Νοσοκομείων και των άλλων Δημοσίων Φορέων Υγείας στην ευθύνη της Τοπικής Διοίκησης. Σήμερα αρχίζουν με το πετρέλαιο και τα καύσιμα των ασθενοφόρων, αύριο θα είναι η πρόσληψη προσωπικού με ελαστικές μορφές εργασίας, η προμήθεια υλικών και φαρμάκων κλπ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση του Δ. Λαρισαίων είναι αντίθετη με τέτοιες επικίνδυνες εξελίξεις που αφορούν την υγεία του λαού. Καλεί τη δημοτική αρχή Λαρισαίων να φέρει το θέμα άμεσα για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και να εκφραστεί η καθολική αντίθεση σ’ αυτές τις αντιλαϊκές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση διεκδικεί πλήρη κρατική χρηματοδότηση, κάλυψη όλων των κενών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανάπτυξη μονάδων Υγείας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Για υγεία πραγματικά Δημόσια και Δωρεάν που να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση -ανασφάλιστοι και μη- και να τους παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ανοίξει ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας και της Πρόνοιας. Καλούμε το λαό της Λάρισας να σηκώσει το ανάστημά του και να αντιπαλέψει συνολικά τα αντιασφαλιστικά - αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης».

 

Μαθήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα των Γαλλικών στις πανελλήνιες εξετάσεις, το Μάρτιο, πραγματοποιούνται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας. Η διάρκειά τους είναι τρεις μήνες  και το μάθημα γίνεται μία φορά την εβδομάδα .

Πληροφορίες-εγγραφές στο τηλ 2410 287508

Αυτήν την εβδομάδα, στα πλαίσια του κύκλου προβολών ντοκιμαντέρ που διοργανώνουν το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Εξαρτήσεις, Ψυχοκοινωνικά προβλήματα και Συλλογικές αντιστάσεις», θα προβληθούν δυο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη, «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν» και «Οι επιζώντες».

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου στις 8μμ, στο “Χατζηγιάννειο” Πνευματικό Κέντρο και η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το δημιουργό.

Η αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας έχει αναδείξει τα αδιέξοδα και τις αδυναμίες των επιστημών του ανθρώπου και των επιστημών υγείας. Ο εγκλεισμός, η βαρβαρότητα του ψυχιατρικού ιδρύματος, ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ταύτιση ενός ανθρώπου με τα συμπτώματά του και η κατάταξη του σε μια άκαμπτη διαγνωστική κατηγορία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αντιμετώπισης εκ μέρους της επιστήμης και της κοινωνίας ενός ψυχικά πάσχοντα. Ξεχνώντας τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και αφαιρώντας οποιαδήποτε ελπίδα και προοπτική για αλλαγή, χιλιάδες συνάνθρωποι μας αποκλείονται από το φυσικό τους χώρο, τον κοινωνικό χώρο, εξ αιτίας του ψυχικού πόνου που βιώνουν. Επικρατούν λογικές διαχείρισης του ανθρώπινου πόνου, οι οποίες ακόμη και όταν χαρακτηρίζονται από μια περισσότερο «ανθρωπιστική» λογική μη εγκλεισμού σε τεράστια ψυχιατρικά ιδρύματα, αδυνατούν να αντιπαρατεθούν στις λογικές που οδηγούν στον αποκλεισμό. Αδυνατούν ή αρνούνται να θέσουν το στόχο της χειραφέτησης και της ανάκτησης της αξιοπρέπειας των ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία και εν τέλει αποτυγχάνουν στο να δώσουν προοπτική και ελπίδα.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι άνθρωποι με ψυχιατρική εμπειρία με τον καταλυτικό τους λόγο, ένα λόγο που προκύπτει από το βιώματα και προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους μας αναδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα: Ένας άνθρωπος με ψυχιατρική εμπειρία δεν έχει απωλέσει την ανθρώπινη υπόσταση του, ούτε τη δυνατότητα του να ελπίζει και να μπορεί να αλλάξει. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας με ένα επιπλέον βαρύ φορτίο ενός προβλήματος, το οποίο και λόγω των κυρίαρχων επιστημονικών και κοινωνικών αντιλήψεων τον έχει τοποθετήσει στο περιθώριο.

Οι προβληματισμοί αυτοί αναδύονται στα δύο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν» (53’) και οι «Επιζώντες» (30’).

Στον «Άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν» βρισκόμαστε από τη μια στο Ψυχιατρείο των Χανίων όπου μια ομάδα ασθενών μας φιλοξενεί στην «Εκκλησία του Δήμου», το χώρο που καθημερινά συναλλάσσονται και συνομιλούν, εκεί που «άλλος ζητάει κατοστάρικο κι άλλος ζητάει λόγο». Μια άλλη ομάδα, πρώην χρόνιων ασθενών, εκτός Ψυχιατρείου πλέον, βιώνει μια επίπονη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης και αποτολμά, ένα ταξίδι στη Δανία. Η ταινία, μέσα από τον παράλληλο λόγο των δυο ομάδων, προσπαθεί ν΄ ακούσει το λόγο της τρέλας, κάτω από το χαώδες παραλήρημά της, να δει τη δραματική σύγκρουση του ανθρώπου με την τρέλα, στη βαθύτατη απόγνωση και απόλυτη αμφιβολία για κάθε όψη του είναι που εμπεριέχει.

Στους «Επιζώντες» άνθρωποι με ψυχιατρική εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό μιλούν για τη ζωή τους, τη στέρηση βασικών δικαιωμάτων και το βίωμα της ισόβιας φυλακής που χτίζει η ψυχιατρική διάγνωση, αλλά και για την δυναμική των κινημάτων αυτοβοήθειας. Σε μία διαρκή προσπάθεια ανάδειξης του Λόγου των Αποκλεισμένων, και της αποκατάστασης των βίαια πολλές φορές αφαιρούμενων πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, το Τμήμα Ψυχολογίας και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο (πρώην)χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής, διοργάνωσαν, τον Σεπτέμβριο του 2010, ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Στο Συνέδριο συμμετείχαν Επιζώντες της Ψυχιατρικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και στην ταινία μάς μιλούν για την εμπειρία τους.

Πρόσωπα επικοινωνίας: Λαϊνάς Σωτήρης, Γαβριηλίδου Δήμητρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410233332

                

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ELEFTHERIA
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
MENOYME SPITI

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1