Διεκδικεί να γίνει αυτόνομη Ιατρική Σχολή

* ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ * ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ * Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσίευση: 06 Ιουλ 2018 22:16

Επιφυλακτική έως αρνητική εμφανίζεται η Ιατρική Σχολή της Λάρισας στην πρόταση, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας για τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με μια λιτή επιστολή προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου ο αναπληρωτής πρόεδρος καθηγητής κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου επαναφέρει το αίτημα του τμήματος για αυτόνομη Σχολή, αίτημα που θα συμπεριληφθεί στην απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαζί με τις παρατηρήσεις που θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας.

Αν και η συνέλευση του τμήματος της Ιατρικής Σχολής δεν συνεδρίασε μετά την ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου, ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου με την επιστολή του προς τις πρυτανικές αρχές απορρίπτει εμμέσως πλην σαφώς την παραμονή του τμήματος στη Σχολή Επιστημών Υγείας αναδεικνύοντας το αίτημα που είχε διατυπωθεί πρόσφατα και σε συνάντηση με τον υπουργό κ. Κώστα Γαβρόγλου το Τμήμα Ιατρικής να μετατραπεί σε Μονοτμηματική Ιατρική Σχολή- με τον υπουργό Παιδείας να αναλαμβάνει τη σχετική δέσμευση για την ικανοποίησή του.

Όπως αναφέρεται στη σχετική λιτή επιστολή: «Σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη Νέα Ακαδημαϊκή Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, κατά τη 12η/27.03.2018 συνεδρίασή της έχει αποφασίσει να αιτηθεί το Τμήμα Ιατρικής να μετατραπεί σε Μονοτμηματική Ιατρική Σχολή και συνημμένα αποστέλλουμε εκ νέου τη σχετική απόφαση».

Η επιστολή του κ. Χατζηχριστοδούλου συνοδεύεται από ειδικό σημείωμα με την επισήμανση ότι από το 2011 και σε 4 μέχρι σήμερα διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ., τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αποφάσισαν ομόφωνα να μετατραπεί το Τμήμα Ιατρικής σε μονοτμηματική Ιατρική Σχολή. Στο ίδιο σημείωμα αναλύεται και ολόκληρη η επιχειρηματολογία με 10 σημεία ως εξής:

1.Η εξαετής διάρκεια σπουδών του προπτυχιακού κύκλου αποτελεί μοναδικότητα ανάμεσα στα υπόλοιπα προπτυχιακά προγράμματα.

2. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής εμπλέκονται, κατά τρόπο μοναδικό και σε διάκριση από όλα τα άλλα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών των πανεπιστημίων, τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας λόγω της διεκπεραίωσης του μεγαλύτερου μέρους των σπουδών σε πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια νοσοκομείων του ΕΣΥ. Αυτή η σχέση εποπτείας αλλά και εξάρτησης, υπό διπλό εργασιακό και διοικητικό καθεστώς, είναι μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα των ιατρικών σπουδών σε αντιδιαστολή με όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα στα οποία την εποπτεία ασκεί μόνο το Υπουργείο Παιδείας, από τα παραπάνω πηγάζει η ανάγκη για ειδική νομική και διοικητική αντιμετώπιση των λειτουργικών ζητημάτων των σπουδών της Ιατρικής.

3. Ο όρος "Medical School" που αντιστοιχεί στον ελληνικό όρο "Ιατρική Σχολή" προσδιορίζει διεθνώς τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών Ιατρικής, και τους τίτλους που παρέχονται από αυτά, οι οποίοι αποτελούν στην Ελλάδα και ουσιαστική άδεια εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η καθιέρωση του κυρίως χρησιμοποιούμενου διεθνώς τίτλου είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμιστούν και τα ελληνικά τμήματα Ιατρικής με τις διεθνώς καθιερωμένες Σχολές Ιατρικής.

4. Πρέπει να εκλείψουν οι διακρίσεις που υπάρχουν σήμερα εντός της χώρας. Η Ιατρική της Αθήνας αυτοαποκαλείται και δηλώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ως "Ιατρική Σχολή" (ενώ ανήκει ως Τμήμα στη Σχολή Επιστημών Υγείας), και η Ιατρική Σχολή της Κρήτης είναι ουσιαστικά μονοτμηματική μετά την κατάργηση των αρχικά προβλεπομένων Τμημάτων Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής.

5. Τα Τμήματα Ιατρικής διατηρούν πρωτεύουσα θέση στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικές διεκδικήσεις ερευνητικών χορηγών και προγραμμάτων, τη βιομηχανία, τους ιδιώτες και την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ. Οι ιδιαιτερότητες της ιατρό-βιολογικής έρευνας και ο μεγαλύτερος αριθμός μελών ΔΕΠ ιατρικής συνεισφέρουν καταλυτικά με τις δημοσιεύσεις τους στην αναγνωρισιμότητα και την καλή αξιολόγηση των οικείων πανεπιστημίων στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

6. Τα επτά Τμήματα Ιατρικής των ελληνικών πανεπιστημίων είναι τα πολυπληθέστερα σε αριθμό μελών ΔΕΠ σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τμήματα. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απασχολούνται 108 μέλη ΔΕΠ (26% του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Π.Θ.), γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την αντίστοιχη εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (Σύγκλητο, Επιτροπή Ερευνών) με το αντίστοιχο βάρος στη λήψη αποφάσεων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη δομή που σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπ. Παιδείας, ουσιαστικά υποβαθμίζεται το Τμήμα Ιατρικής της Λάρισας ως απλά ένα από τα 33 τμήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα είναι θεσμοθετημένες ως Σχολές η μονοτμηματική Σχολή Φυσικής Αγωγής με 23 μέλη ΔΕΠ, η Πολυτεχνική με 106, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με 97, η Γεωπονική με 38 και η Σχολή Θετικών Επιστημών με 15. Στην επικείμενη μεταρρύθμιση της δομής των ελληνικών ΑΕΙ είναι επιτακτικό να επιλυθεί αυτό το ζήτημα και να συμπεριληφθεί η ενσωμάτωση των μονοτμηματικών Ιατρικών Σχολών στους νέους Οργανισμούς των Πανεπιστημίων ώστε αυτές να λάβουν τη θέση που τους αναλογεί ακαδημαϊκά, διοικητικά και θεσμικά ως ισότιμες πλάι στις άλλες αναδιαρθρωμένες Σχολές.

7. Στην προτεινόμενη συγχώνευση θα είμαστε το μεγαλύτερο τμήμα σε μια "Σχολή Επιστημών Υγείας" με 5 Τμήματα και θα κληθούμε για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, να υποστηρίξουμε στον κύκλο των μαθημάτων βασικών επιστημών και τα μαθήματα στα νεοσύστατα τμήματα έχοντας εκατοντάδες φοιτητές στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, όταν σήμερα με περικοπές και μεγάλη πίεση καλύπτονται οι φοιτητές Ιατρικής και μόνο. Αυτό εννοείται ότι θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες με υποβάθμιση σπουδών και υστέρηση στη δυνατότητα παραγωγής ερευνητικού έργου.

8. Στις Ιατρικές Σχολές της περιφέρειας που εκπαιδεύουν σε ένα μόνο νοσοκομείο τους φοιτητές σε κλινικά αντικείμενα και εργαστήρια, έχει από καιρό προκύψει αδιαχώρητο με συνέπεια τον περιορισμό του εκπαιδευτικού χρόνου προκειμένου να χωρέσει ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών που έχει εισαχθεί, παρά τις κατ’ έτος εκκλήσεις των Σχολών να περιοριστεί η εισαγωγή σε αριθμούς που τα Πανεπιστήμια (μόνο) γνωρίζουν και κρίνουν ότι μπορούν να εκπαιδεύσουν..! Η προσθήκη νέων Τμημάτων που θα αποστείλουν πρόσθετο αριθμό φοιτητών για εκπαίδευση στις πανεπιστημιακές κλινικές θα επιδεινώσει την κατάσταση.

9. Οι εν εξελίξει διαδικασίες συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης του χάρτη των ελληνικών πανεπιστημίων δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια βεβιασμένη προσαρμογή σε "προαπαιτούμενα", αλλά σε αποφάσεις που να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, αιτιολογημένες αλλαγές με βάση τις ανάγκες της χώρας και τις αναπτυξιακές της προοπτικές, σε ανάπτυξη επιστημονικών τομέων με προοπτική, και ευρεία συναίνεση που θα εξασφαλίσει επιλογές μακράς πνοής.

10. Τα Τμήματα των επτά Πανεπιστημίων της Ελλάδας που μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει περί τους 20.000 γιατρούς στη διασπορά και εκπαιδεύουν το ιατρικό δυναμικό της χώρας απαιτούν να λάβουν την ανάλογη αναγνώριση από την ελληνική πολιτεία με τη μετατροπή τους σε Ιατρικές Σχολές, καθότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει και αναλύονται παραπάνω.

ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στο μεταξύ έντονοι είναι οι προβληματισμοί των ακαδημαϊκών που διατυπώνονται για τα κριτήρια με τα οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση της πρότασης του Υπουργείου αναφέροντας ως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας. Το συγκεκριμένο τμήμα προτείνεται να έχει έδρα την Καρδίτσα όταν η Ιατρική Σχολή βρίσκεται στη Λάρισα μαζί με το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας αλλά και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας, γεγονός παράδοξο, που αποδεικνύει ότι αυτός δεν μπορεί να είναι σοβαρός σχεδιασμός για τον ακαδημαϊκό χάρτη στη Θεσσαλίας αλλά επιλογές για την κάλυψη πολιτικών σκοπιμοτήτων, σχολίαζε γνωστός καθηγητής της Ιατρικής Σχολής.

Του Δημ. Κατσανάκη

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1