"Πράσινο φως" στην προαγωγή αυτοβοήθειας και στη Λάρισα

Δημοσίευση: 14 Αυγ 2018 22:16

 

Με απόφαση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάνη Βαρδάρου εγκρίνεται η λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-ΕΛΚΕ σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Σητεία και Λάρισα για το τρέχον έτος.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο δίκτυο των στεγνών προγραμμάτων

του ΟΚΑΝΑ, και επακολούθως η εν γένει λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) έχει την εποπτεία

για τα τέσσερα (4) προγράμματα και τη λογοδοσία προς το Υπουργείο Υγείας.

Για τον καθορισμό των εν γένει διαδικασιών για την υλοποίηση και λειτουργία

των τεσσάρων (4) προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει συναφθεί η

από 14-05-2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Κατά των

Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας».

Οι δαπάνες της εν γένει λειτουργίας των 4 προγραμμάτων για το τρέχον έτος

ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 637.350 ευρώ.

 

Δίκτυα μαιών και αγωγής υγείας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περιγράφονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση «Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών - Μαιευτών» και «Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης», αντίστοιχα με στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την εξωστρεφή δράση των δημόσιων δομών ΠΦΥ, την προσέγγιση των πληθυσμιακών ομάδων της Κοινότητας και την ενδυνάμωσή του παρεχόμενου έργου των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας των ως άνω δομών με τη διεπιστημονική συνεργασία τους. Τα Δίκτυα λειτουργούν εντός του ΕΣΥ συμπληρώνοντας και επικουρώντας το έργο των δομών του. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος των Δικτύων είναι συμπληρωματικός ως προς τις δημόσιες δομές ΠΦΥ (ΚΥ, ΠΙ, ΠΠΙ), και ως εκ τούτου τα Δίκτυα δεν υποκαθιστούν το έργο των δομών, ενώ οι δομές διευκολύνουν τις δράσεις των Δικτύων.

Αναλυτικά:

Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ συγκροτείται Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με μέλη του τις υπηρετούσες/τους υπηρετούντες στις δημόσιες δομές της οικείας ΥΠΕ Μαίες - Μαιευτές.

Σκοπός του Δικτύου είναι μεταξύ άλλων η παροχή συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, η ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και η προετοιμασία της εγκύου για τον φυσιολογικό τοκετό, η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και υποστήριξης του μητρικού θηλασμού και οικογενειακού προγραμματισμού, η λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου), η πραγματοποίηση επισκέψεων μελών σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, η ανάπτυξη συνεργασίας με ΟΤΑ και φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, προαγωγής και αγωγής υγείας.

Για την υλοποίηση/ανάπτυξη του έργου τους, τα μέλη του Δικτύου πραγματοποιούν ομιλίες, ενημερώσεις και επιδείξεις (π.χ. μητρικό θηλασμό, αυτοεξέταση μαστού κ.λπ.) εντός και εκτός της κύριας δομής και άλλων δομών υγείας, αξιοποιούν κάθε είδους διαμορφωμένο και προτυποποιημένο έντυπο και οπτικοακουστικό ενημερωτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και κάθε είδους έντυπο που κατά περίπτωση έχει διαμορφωθεί για δράσεις και παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων της εγκύου, της λεχωίδας και του νεογνού που χρήζουν παρέμβασης ιατρού και περαιτέρω φροντίδας σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια μαιευτικά-γυναικολογικά τμήματα ή μονάδες/τμήματα νεογνών, συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης σε συναφή αντικείμενα, που υλοποιούν πιστοποιημένοι φορείς, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, οργανώνουν και πραγματοποιούν τουλάχιστον μια φορά ετησίως μία κεντρική δράση (ημερίδα, σεμινάριο, ενημερωτική ομιλία επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.) προκειμένου να γνωστοποιήσουν, αφυπνίσουν και ενημερώσουν τον τοπικό πληθυσμό για τις δράσεις και την προσφορά τους, παρέχουν ορθή πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, και καταρτίζουν πρόγραμμα προετοιμασίας των γονέων στον μελλοντικό τους ρόλο.

Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ συγκροτείται Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με μέλη του τις υπηρετούσες/τους υπηρετούντες από όλους τους κλάδους που υπηρετούν στις δομές Π.Φ.Υ. της οικείας ΥΠΕ, πλην των Μαιών/Μαιευτών. Για τον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ, η συμμετοχή τους στο δίκτυο είναι υποχρεωτική. Για τους λοιπούς επαγγελματίες η συμμετοχή τους είναι προαιρετική και κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην οικεία ΥΠΕ. Έδρα του Δικτύου ορίζεται η οικεία ΥΠΕ, ενώ ο Υπεύθυνος Συντονισμού εκτελεί τις αρμοδιότητές του από τη δομή στην οποία υπηρετεί. Η τακτική επικοινωνία των μελών και του Υπεύθυνου Συντονισμού μεταξύ τους αλλά και με την οικεία ΥΠΕ δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Σκοπός του Δικτύου ΑΥΠ είναι η οργάνωση, η υποστήριξη, η αξιολόγηση και η συμμετοχή στην εφαρμογή προγραμμάτων για την επιμόρφωση/ ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση μαθητών, γονιών και παιδαγωγών στα σχολεία, εργοδοτών και εργαζομένων στους χώρους εργασίας, άλλων ομάδων του πληθυσμού στην κοινότητα, σε θέματα πρόληψης – αγωγής και προαγωγής της υγείας, σε άμεση συνεργασία και με το Δίκτυο Μαιών όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης, ως σκοπός του δικτύου ΑΥΠ θεωρείται και η ενεργοποίηση όλων των ιατρών και επαγγελματιών υγείας, εντός και εκτός Δικτύου, στην άσκηση της αγωγής υγείας.

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για κολποσκόπια

Ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια κολποσκοπίων - υπερήχων και εξοπλισμών διάγνωσης» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων της οργανώνει η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 164.597,55€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 7-9-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 3-9-2018, ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 18:00μ.μ.

Η σχετική προκήρυξη είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ στη διαδρομή http://civil.dypethessaly.gr/hospitals - Προγραμματισμός Προμηθειών 2018.

Τέλος Οκτωβρίου δημοσιεύονται

όλες οι κενές θέσεις φαρμακείων

Όλες οι Περιφέρειες ανά την Ελλάδα υποχρεούνται να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του 2018, προβλέπει ο νόμος που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (4558/2018, άρθρο 5 παρ. 6) και ο οποίος αναφέρεται κυρίως στον τρόπο λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων.

Όπως σημειώνει σε διευκρινιστικό της σημείωμα η νομική σύμβουλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Σοφία Αγγέλου, ο νόμος ορίζει πως «μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2018, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας υποχρεούνται να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2018 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου από όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα».

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4272/2014, του ν. 1963/1991, 3 του π.δ. 64/2018 και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1