ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσίευση: 04 Ιουν 2019 22:00

Ομάδες για περιορισμό των μικροβίων στα νοσοκομεία

Οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των αντιμικροβιακών παραγόντων (παλαιότερων και νέων) στο νοσοκομειακό χώρο δίνει με εγκύκλιό του ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος.

MIKROBIA GIA IATIKH STHLH

Σύμφωνα με την εγκύκλιο συγκροτείται και λειτουργεί η Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ), που οφείλει να διαμορφώνει και να εφαρμόζει πρόγραμμα επιτήρησης αντιμικροβιακών παραγόντων στο νοσοκομείο (ΠΕΑ). Κάθε πρόγραμμα επιτήρησης πρέπει να έχει στόχους και να συμπεριλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΥΠΕ. Σε αυτό συγκαταλέγεται και η συνεχής επιτήρηση ποιοτική και ποσοτική της συνταγογράφησης και κατανάλωσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον επιτήρηση του δείκτη κατανάλωσης αντιβιοτικών, επιτήρηση της χρήσης και κατανάλωσης των προωθημένων αντιμικροβιακών παραγόντων και έναρξη επιτήρησης της Χειρουργικής Αντιμικροβιακής Προφύλαξης (ΧΑΠ) στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Η εγκύκλιος προβλέπει την “υιοθέτηση” νοσοκομείων που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, από νοσοκομεία που διαθέτουν περισσότερους από δύο λοιμωξιολόγους, ώστε να είναι διαθέσιμη η απαραίτητη επιστημονική στήριξη σε όσα περισσότερα νοσοκομεία γίνεται.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά καθώς και στις χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο. Ήδη οι θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα είναι πολύ περιορισμένες και δυστυχώς, συνεχώς θα περιορίζονται λόγω της εκτεταμένης και μη ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν η μικροβιακή αντοχή απαιτείται τόσο ο έλεγχος της διασποράς των ανθεκτικών μικροβίων όσο και η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, ώστε τα τελευταία προωθημένα αντιβιοτικά που διαθέτουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα να παραμείνουν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη. Επίσης η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί επιπλέον, όπως αυτό έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες, να οδηγήσει στην αναστροφή της μικροβιακής αντοχής.

 

-------

Πρόσκληση Υπ. Υγείας για στελέχη ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τη ΜΟΔΑ.Ε., από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σύμφωνα για στελέχωση της Επιτελικής του Δομής ΕΣΠΑ απευθύνει το Υπουργείο Υγείας. Οι προς πλήρωση θέσεις, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, αφορούν τέσσερις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού θα έχει διάρκεια μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ. Πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή Υπουργείο Υγείας www.ygeia-pronoia.gr. Η υπηρεσία επιθυμεί να στελεχωθεί κατά προτεραιότητα με στελέχη των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών σχετίζεται με επιστήμες όπως: νομικής, πληροφορικής, οικονομικών, διοίκησης, υγειονομικών, μηχανικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα και να τα υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:

Υπουργείο Υγείας – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677, Αθήνα, 4ος όροφος (με την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας) mail: marmeniakou@mou.gr

 

-------

Υπογράφηκε η σύμβαση για τα επικίνδυνα απόβλητα

APOBLHTA GI IATRIKH STHLH

Υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ του αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δημήτρη Λιόλιου και εκπροσώπων της εταιρείας «ECOSTER A.E.» η σύμβαση για την αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 20 τόνων Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) Υγειονομικών Μονάδων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.

Όπως είναι γνωστό, τα επικίνδυνα απόβλητα συλλέγονται χωριστά. Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN. Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Τα ΕΑΑΜ πρέπει να τοποθετούνται, στον χώρο παραγωγής τους, σε σακούλες κίτρινου χρώματος κατάλληλου πάχους, που δε σχίζονται εύκολα. Μετά την πλήρωσή τους, πρέπει να δένονται σφιχτά με ειδικό κλείστρο, να τοποθετούνται σε ειδικό τροχήλατο κάδο και να οδηγούνται στον θάλαμο προσωρινής αποθήκευσής τους.

Η αποκομιδή τους από το Γενικό Νοσοκομείο θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη ή Τρίτη και Παρασκευή), πρωινές ώρες (7 π.μ.-3 μ.μ.) παρουσία της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του έργου.

 

-------

Δύο τεχνίτες με καθεστώς μαθητείας στο ΠΓΝΛ

Δύο τεχνίτες, ένας θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και ένας ηλεκτρολογικών εργασιών με καθεστώς μαθητείας από την ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ θα απασχοληθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ιδρύματος που ενέκρινε την αμοιβή των σπουδαστών μαθητείας ως εξής:

α) Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων της Μαθητείας του ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ διάρκειας 9 μηνών, ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

β) Το ποσό της επιδότησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μαθητείας του ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ διάρκειας 9 μηνών, ορίζεται στα 14,50 ευρώ για κάθε ημέρα του Προγράμματος, στον χώρο εργασίας ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. (Αφορά τις κανονικές και σπουδαστικές άδειες).

Η ισχύς αρχίζει από 1/2/2019.

Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια μαθητείας διαφέρει ανά σχολή. Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ) μαθητείας ΟΑΕΔ έχουν διάρκεια 19-20 μήνες (περίπου 2 χρόνια), 4 ημέρες την εβδομάδα, (6 ώρες την ημέρα).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1