ΦΕΡΝΕΙ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 2018

Περιβαλλοντικό τέλος καθώς και αυξήσεις στην τιμή του νερού

* Υποχρεωτικά υδρομετρητές σε όλα τα χωράφια έως το 2024 *Προβλέπονται αυξημένα τιμολόγια – αντικίνητρα για την υψηλή κατανάλωση σε νοικοκυριά - αγρότες

Δημοσίευση: 24 Μαϊ 2017 22:45

Περιβαλλοντικό τέλος καθώς και αυξήσεις στα τιμολόγια νερού που μπορεί να φθάνουν έως και το διπλάσιο ποσοστό της αύξησης του ΑΕΠ κατά την περασμένη χρονιά φέρνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την τιμολόγηση του νερού, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί από το 2018 (η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δημοσιοποιήθηκε χθες καθώς είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης).

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαβεβαιώνουν πάντως ότι από τα νέα τιμολόγια νερού θα προστατευθούν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κι όσοι εφαρμόζουν πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα νέα τιμολόγια θα εφαρμοστούν από το 2018 καθώς έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 και την ίδια ημερομηνία κάθε έτος στο εξής, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα γνωστοποιεί στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος καθώς και στους δήμους το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες.

Εντός του πρώτου εξαμήνου από το 2018 και μετά οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος θα προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους και θα κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα εκδίδει συστάσεις, εφόσον απαιτείται και ενημερώνει σχετικά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Όσον αφορά στην ύδρευση, προβλέπεται ότι τα τιμολόγια θα προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής νερού ύδρευσης και των υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση), δηλαδή τις ΔΕΥΑ, κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος του συγκεκριμένου παρόχου.

Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το ποσοστό ανάκτησης κόστους είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από τον μέσο όρο ανάκτησης κόστους του υδατικού διαμερίσματος, η αύξηση μπορεί να ανέρχεται στο διπλάσιο του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους.

Κάθε πάροχος (ΔΕΥΑ) θα ορίζει περισσότερες της μίας αύξουσες κλίμακες κατανάλωσης και αντιστοίχως αυξανόμενα κλιμάκια τελών ογκοχρέωσης, προκειμένου να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση και να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του νερού.

H πρώτη κλίμακα κατανάλωσης αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού. Στην πρώτη κλίμακα περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες ποσότητες ύδατος για τη λειτουργία των κοινωνικών υποδομών (π.χ. πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση). Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην πρώτη κλίμακα παρέχεται σε οικονομικά προσιτή τιμή που μπορεί να προσεγγίζει τη μηδενική.

Για το μέρος εκείνο του πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στον Νόμο 4019/2011, καθορίζονται ευνοϊκότερες τιμές χωρίς να ανατρέπεται η λειτουργία της τιμής ως μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ρητά ότι πιθανά κενά ανάκτησης κόστους που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων, θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους χρήστες ύδατος του παρόχου.

Επίσης, το ύψος των τελών που αντιστοιχεί στην υψηλότερη κλίμακα κατανάλωσης ορίζεται σε επίπεδα που αποθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Και στην άρδευση προσδιορισμός των τιμολογίων από τους παρόχους (συνήθως ΟΕΒ) θα γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα των παρόχων να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους, χωρίς να ανατρέπονται οι συνθήκες βιωσιμότητας των αγροτικών χρήσεων.

Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για αγροτική χρήση στους τελικούς χρήστες θα γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Το σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού), το οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση της υπερκατανάλωσης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, τους κώδικες ορθών γεωργικών πρακτικών, την κοινή υπουργική απόφαση Φ16/6631/01-06-1989 (Β’ 428) «Προσδιορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» καθώς και σχετικούς δείκτες αναφοράς ανά είδος καλλιέργειας, μέθοδο άρδευσης και κλιματική ζώνη.

Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με τη μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση, μεριμνούν για τη σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του δικτύου εντός τριετίας

εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Το σχετικό κόστος δύναται να αναλαμβάνεται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και να ανακτάται μέσω της αποπληρωμής του από τους χρήστες. Εφόσον ο πάροχος εκτιμά ότι δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτό να τοποθετούν συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος στο σύνολο του δικτύου εντός τριετίας, υποχρεούται να καταθέσει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Δράσης, όπου θα προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος (υδρομετρητών ή άλλου συστήματος ισοδυνάμου αποτελέσματος), τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης καθώς και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα. Στο Σχέδιο Δράσης θα προσδιορίζεται επίσης υποχρεωτικά το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, ο τρόπος χρηματοδότησης και το ποσοστό προόδου του έργου κατ’ έτος. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2024.

ΑΘΗΝΑ, Του Ανταποκριτή μας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2022
INTERCOMM FOODS
DHMOS TEMPON 10-6-22
Μείνε μαζί μας
FESTIVAL OLYMPOU 1-7-22

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1