ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

Στις 14 Σεπτεμβρίου αρχίζει η Δ’ Εθνική

* ΣΕ ΔΕΚΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Δημοσίευση: 04 Αυγ 2008 3:31 | Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπ 2015 14:26
Στις 14 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής κατηγορίας και θα διεξαχθεί σε δέκα ομίλους.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη:
α) Το Καταστατικό της
β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ.
δ) Την από 18.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και την από 03.07.2008 απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
Το Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας το οποίο θα διεξαχθεί σε δέκα (10) Ομίλους για την ποδοσφαιρική περίοδο 2008-2009.
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιδιάς Ποδοσφαίρου που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.
β) Των Κανονισμών Αγώνων ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα
δ) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ
ε) Των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠΟ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 2 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο. ως Διοργανώτριας και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
 Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για τις 14-09-2008 ημέρα Κυριακή.
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωμα) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχει μία Ομάδα στο Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι τις 8-8-2008 ημέρα Παρασκευή στην ΕΠΟ, Δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της Ε.Π.Ο. και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500) (Τραπεζική Επιταγή ή ταχυδρομική Επιταγή, ή κατάθεση στο ταμείο της Ε.Π.Ο.).
 Με την παραπάνω Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Ο., τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους της Προκήρυξης, της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται του Πρωταθλήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
 Τα Σωματεία Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ, τον αριθμό ΦΑΞ του Σωματείου ή εκπροσώπου του Σωματείου πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ ή τηλεφώνου να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα.
Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο παραπάνω αριθμός ΦΑΞ δεν θα γίνεται δεκτή.
Ταυτόχρονα με τη Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α) Όλοι οι αγώνες της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται, σε γήπεδα, τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά η μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Δ΄ Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο.
Β) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ. Όλα τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με Προπονητή διπλωματούχο, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο.
Η σύμβαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ των κανονισμών κυρώσεις.
Γ) Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση που θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφό μας.
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η Αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Δ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξαιτίας καιρικών συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Εάν για ειδικές περιπτώσεις αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα τη συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστικής ημέρας.
 Εάν υπάρξει ενημέρωση εκ μέρους του Διαιτητή και του Παρατηρητή του αγώνα, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής και διαπιστωθεί αδυναμία χρήσης του συγκεκριμένου γηπέδου και την επόμενη ημέρα με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής, ο αγώνας αναβάλλεται οριστικά και ορίζεται με νεώτερη απόφαση της Επιτροπής.
Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίζει όπου κρίνει απαραίτητο και Υπερπαρατηρητή αγώνα οι δαπάνες του οποίου θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο.
 Καθήκοντα Παρατηρητή και Υπερπαρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και της Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής εφόσον ορισθεί αρμοδίως.
ΣΤ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή).
Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε αγώνες της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Κατ’ εξαίρεση σωματεία που υποβιβάσθηκαν από την Γ΄ στην Δ΄ Εθνική Κατηγορία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους και να χρησιμοποιούν για ένα (1) έτος στους αγώνες τους, μέχρι δύο (2) κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, των οποίων τα υφιστάμενα κατά τον υποβιβασμό συμβόλαια εξακολουθούν να έχουν συμβατική διάρκεια και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι συναινεί προς τούτο και ο ποδοσφαιριστής αποδεχόμενος εγγράφως την αλλαγή ιδιότητάς του (επαγγελματία σε ερασιτέχνη ).
 Όμοια κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σε σωματεία που ανέρχονται στην Δ΄ Εθνική να διατηρούν στην δύναμή τους, με δικαίωμα να αγωνίζονται μέχρι δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, εφ΄ όσον ανήκαν στη δύναμη του εν λόγω σωματείου την τελευταία τριετία.
 Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο διεξαγόμενο αγώνα, συνεχώς και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9α, β, γ και δ του Κ.Α.Π.
Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2008-2009 εντάσσονται σε αυτή την Κατηγορία οι γεννηθέντες από 01.01.1988 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.
Ζ) Όλα τα Σωματεία της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να συμμετάσχουν με τουλάχιστον μία (1) Ομάδα στα Πρωταθλήματα υποδομής των τοπικών Ε.Π.Σ. από τις οποίες προέρχονται, με την υποχρέωση του Σωματείου να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ότι θα συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα από τα Πρωταθλήματα της τοπικής Ε.Π.Σ. εφόσον διοργανώνει τέτοια Πρωταθλήματα.
Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή στα τοπικά Πρωταθλήματα εφόσον έχουν αρχίσει, απαγορεύεται η συμμετοχή του (με όλες τις προβλεπόμενες εκ του Κ.Α.Π. κυρώσεις) στους αγώνες του Πρωταθλήματος της Δ΄ Εθνικής έως τη συμμόρφωσή του, με την παραπάνω υποχρέωσή του.
Η) Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.
Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφ. γ’, δ’, ε’, ζ’ και η που αποστέλλονται στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή ή με courier μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία και δεν υπολογίζεται, διαβιβάζονται και προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στη Διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του Κ.Α.Π. προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου, για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Παράβολα: α) για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 350 ευρώ β) για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 550 ευρώ.
Θ) Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα του παρόντος Πρωταθλήματος ανήκουν στην Ομάδα που είναι γηπεδούχος.
Ειδικότερα η Ε.Π.Ο. για την απλοποίηση των διαδικασιών ορίζει το παράβολο συμμετοχής κάθε Σωματείου Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας σε πεντακόσια ευρώ (500), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό της Ε.Π.Ο. (1,5%) απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα Σωματεία από την υποχρέωση καταβολής του παραπάνω ποσοστού στην Ε.Π.Ο.
ΙΑ) ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ. Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε Ομίλου θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
Στην Ομάδα ή στις Ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π. με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες κ.λπ. στη διάρκεια της περιόδου 2008 - 2009 θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
ΙΒ) ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1. Ο προβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Μετά τη βαθμολογική κατάταξη των Σωματείων, στους 10 Ομίλους του Πρωταθλήματος της περιόδου 2008-2009, οι Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση κάθε Ομίλου, θα ανέλθουν στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
2. Ο υποβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Ο αριθμός των σωματείων που θα υποβιβασθούν θα προσδιορισθεί κατά την κατάρτιση των Ομίλων.
3. Ο προβιβασμός των ομάδων στην Δ΄ Εθνική καθορίζεται ως κάτωθι:
Στην Δ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία ανέρχονται για την περίοδο 2009-2010 οι Πρωταθλητές όλων των Ενώσεων (53), και οι Δευτεραθλητές των ιδρυτριών Ενώσεων (3).
Σύνολο Σωματείων που ανέρχονται: πενήντα έξι (56).
Ειδικά για τον 10ο Όμιλο (Κρήτης) εάν, μετά την ολοκλήρωση των Πρωταθλημάτων Γ΄ και Δ΄ Εθνικών Κατηγοριών, της περιόδου 2008-2009, διαπιστωθεί ότι, για την επόμενη περίοδο, στον Όμιλο αυτό θα συμμετέχουν λιγότερες από 16 Ομάδες, τότε θα μπορούν να καλυφθούν οι υπολειπόμενες θέσεις, έως και την 16η , από τις Δευτεραθλήτριες Ομάδες, των ΕΠΣ της Κρήτης, μετά από αγώνες Κατάταξης.
ΙΓ) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της Προκήρυξης και με την Δήλωση συμμετοχής των Ομάδων παραχωρούνται στη Διοργανώτρια Ε.Π.Ο.
ΙΔ) Για ό,τι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιό της στο πλαίσιο του Καταστατικού της.
ΙΕ) Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1